Ви є тут

Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання


Номер роботи - M 21 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Автори: к.ф.-м.н. Горбачова Т.Є., Реброва Н.В., к.ф.-м.н. Малий Т.С., к.ф.-м.н. Жишкович А.В.

Авторами одержано та досліджено низку нових монокристалічних люмінесцентних матеріалів, які значно варіюються за своїми властивостям. Доведено, що заміна іонів складної галогенідної матриці сцинтилятору досконало ізоморфними іонами веде до поліпшення світлового виходу і скороченню сцинтиляційного імпульсу.

Вивчено вплив глибоких пасток структурного походження в полікристалічних органічних сцинтиляторах на люмінесцентні та сцинтиляційні характеристики. Показано, що локалізація носіїв заряду на глибоких пастках в полікристалічних та композиційних матеріалах зумовлює появу нових центрів люмінесценції в довгохвильовій області та впливає на формування сцинтиляційного імпульсу.

Проведено комплекс люмінесцентно-кінетичних досліджень фторидних та фосфатних наноструктурованих частинок, активованих рідкісноземельними іонами. Виявлено закономірності випромінювальної релаксації високоенергетичних збуджень для об’єктів різного розміру, природи люмінесцентних центрів та енергетичного діапазону збуджувальних квантів. Показано, що гасіння люмінесценції в наночастинках зумовлене перевищенням довжини термалізації фотоелектрона по відношенню до розмірів наночастинок.

Отримані результати заповнюють прогалини у фізиці сцинтиляційних матеріалів та відкривають можливості для створення високоефективних наносцинтиляторів, полікристалічних та композиційних детекторів великої площини та детекторів на основі монокристалів для низькофонової спектрометрії.

Кількість публікацій: 92, у т.ч. за тематикою роботи 37 статей (15 – у зарубіжних виданнях), 55 тез доповідей.  Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: WebofScience– 130/7; Scopus–151/8; Google Scholar – 182/9.