Ви є тут

Цикл наукових праць "Математичні моделі та методи оцінювання ресурсу трубопроводів"


Номер роботи - M 16 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Фізико-механічним інститутом імені Г.В.Карпенка НАН України.

Автор: Долінська І.Я., к.ф.-м.н., Постолакі Л.І., к.ф.-м.н.,  Притула Н.М., к.т.н.

Цикл наукових праць складається з 30 наукових статей, патенту України на винахід, опублікованих протягом 8 років.
Створено основи методології оцінювання залишкового ресурсу паро-, газо- і нафтопроводів з урахуванням наявних у них повзучо-втомних тріщин та водню, а також залишкових напружень у зварних з’єднаннях. Отримано низку фундаментальних результатів, які полягають у створенні теорії повзучо-втомного руйнування елементів конструкцій і трубопроводів з тріщинами за змінних у часі навантажень і підвищених температур; у розробці методики з визначення напружено-деформованого стану тонкостінних елементів конструкцій; у побудові математичної моделі нестаціонарного неізотермічного руху газу в газопроводі.
Цикл наукових праць містить пріоритетні результати з визначення кінетики розвитку повзучо-втомних тріщин у трубопроводах за змінних у часі навантажень і підвищених температур; з визначення залишкових напружень в зварних швах та основному металі; з розрахунку розподілу температури газу як на ділянці газопроводу, так і в системі газопроводів; з розв’язання задач перенесення маси, енергії та імпульсу в газопроводах.
Запропоновано нові підходи щодо визначення ресурсу елементів конструкцій з повзучо-втомним тріщинами за втомного навантаження і високих температур; акустико-емісійного дослідження поширення тріщин низькотемпературної повзучості в об’єктах тривалого експлуатування; розв’язування прямих і обернених задач теорії пружності для кусково-однорідних тонкостінних елементів конструкцій з урахуванням об’ємного напружено-деформованого стану металу в околі контакту різнорідних матеріалів та зон прикладання навантаження; формування математичної моделі газотранспортної системи.
Результати циклу мають значення для інженерних розрахунків міцності і визначення довговічності паропроводів, магістральних газо- і нафтопроводів, елементів конструкцій енергетичного устаткування.

Кількість публікацій: 125, в т.ч. за тематикою роботи 30 статей. Загальна кількість посилань на роботи авторів 5, (згідно бази даних Scopus), h- індекс=2.