Ви є тут

Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу


Номер роботи - M 11 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автор:  д.т.н. Мірошниченко Д.В.

Метою роботи є вирішення важливої науково-технічної проблеми - на основі розширення наукових уявлень про процес окиснення коксівного вугілля різного ступеня метаморфізму і вивченні зміни його властивостей при зберіганні і підготовці до коксування розробити науково-обґрунтовані рекомендації щодо раціонального використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу.

Встановлено, що процес окиснення коксівного вугілля незалежно від ступеня його метаморфізму, гранулометричного складу, температури окиснення і тривалості окиснення складається з трьох основних стадій: початкової, інтенсивного окиснення і насичення, які характеризуються різними значеннями констант швидкості процесу окиснення. Визначено, що процес природного окиснення вугілля при його зберіганні в штабелях відкритого складу в літній і зимовий періоди за температурою від –12 до +33оС описується експоненціальним рівнянням гетерогенних реакцій Аврамі-Єрофєєва.

 Вперше доведено, що вугілля середньої стадії метаморфізму на початковій стадії окиснення покращує свою коксівність за показниками механічної міцності отриманого коксу.

 Сформульовано і експериментально підтверджено гіпотезу, що поліпшення коксівності вугілля середньої стадії метаморфізму при його частковому окисненні відбувається внаслідок збільшення в'язкості утвореної окисненим вугіллям пластичної маси, а також збільшення обсягу продуктів деструкції, що призводить до збільшення внутріпластового тиску і тиску розпирання.

 Розроблені, затверджені УНПА «Укркокс» і передані коксохімічним підприємствам України «Методичні рекомендації щодо використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу», які регламентують зберігання, оцінку ступеню окислення, способи підготовки до коксування та допустимий вміст у вугільних шихтах. Основні положення «Методичних рекомендацій ...» внесені до Правил технічної експлуатації коксохімічних підприємств України.

Кількість публікацій: 177,  у т.ч.  за тематикою роботи 41 стаття (23 – у зарубіжних виданнях), 2 глави в Довіднику коксохіміка,  3 ДСТУ та 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: WebofScience– 19/3; Scopus–135/8; Google Scholar – 146/7. Отримано 2 патенти України корисну модель.