Ви є тут

Цикл наукових праць «Спектроскопія збуджених станів атомів та іонів у плазмі на парі металів: механізми елементарних процесів»


Номер роботи - M 22 ПОДАНА

Представлено Інститутом електронної фізики Національної академії наук України

Автори:
РОМАН Вікторія Іванівна - кандидат фізико-математичних наук, завідувачка відділу електронних процесів і елементарних взаємодій Інституту електронної фізики НАН України

Авторкою отримано ряд науково-обґрунтованих експериментально-теоретичних результатів, які є важливими для розуміння механізмів елементарних процесів при взаємодії електронів з атомними системами, а також резонансних і автоіонізаційних явищ, що супроводжують ці процеси.

Представлено експериментальні та теоретичні дані перерізів збудження дублетних (4p55s2)2P3/2,1/2 та квартетних 4p5(4d5s) автоіонізаційних станів атома Rb в широкому діапазоні енергій зіткнень від порогів збудження до 700 еВ. Наближення релятивістських спотворених хвиль дало змогу описати ці процеси у широкому діапазоні, але тільки при високих енергіях зіткнень і разом з цим дає змогу експериментальні дані привести до абсолютних значень перерізів. Досліджений параметр відношення інтенсивності R0 дав змогу оцінити достовірність отриманих даних. З одного боку – це вдало підібраний модельний потенціал та правильно враховано конфігураційне змішування в теоретичних розрахунках методом релятивістських спотворених хвиль. З іншого боку – це достовірність експериментальних даних, проведених методом електронної спектроскопії з використанням електронного та атомного пучків, що перетинаються.

Майже всі результати, що представлені у даному циклі робіт, одержані вперше у світовій практиці.

Досліджені в роботі процеси є важливими як у фізиці плазми, так і в астрофізиці для визначення хімічного складу астрофізичних об'єктів. Одержані абсолютні перерізи збудження є необхідними для розробки моделей атмосфер і внутрішньої частини зірок, а також для перевірки теорій нуклеосинтезу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в широкому застосуванні металів як основної або додаткової компоненти різноманітних плазмових середовищ, у тому числі оптичних стандартів частоти та лазерів ультрафіолетового діапазону.Одержані в роботі дані з абсолютних перерізів електронного збудження та іонізації будуть використані для діагностики енергетичного та зарядового складу різних видів лабораторної плазми, а також для аналізу спектрального розподілу випромінювання плазми в газорозрядних пристроях.

 

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

РОМАН Вікторія: Web of Science 26/3, Scopus – 31/3, Google Scholar – 66/4

Кількість публікацій: 6 статей в журналах, включених до категорії «А», 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 26/3, Scopus 31/3, Google Scholar 66/4.

Коментарі