Ви є тут

Деформації земної поверхні на території України за даними ГНСС- спостережень


Номер роботи - M 16 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Головною астрономічною обсерваторією НАН України.

Автори:
ІЩЕНКО Марина Вікторівна - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Головна мета роботи полягає у розрахуванні параметрів деформації земної поверхні для території України, які виконані на основі високоточних координат та векторів швидкостей 108 постійнодіючих глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС), що спостерігаються на станціях, визначених в Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАНУ.

Автором вперше отримано параметри деформації земної кори, що розраховано за даними ГНСС-спостережень з 108 постійнодіючих станцій з мінімальним періодом спостережень у три роки. В межах території України за допомогою лінеаментних зон та розломів виділено чотири великих сучасних морфоструктури (геоблоки): Північно-західний (I) і Північно-східний (III), що обертаються за годинниковою стрілкою ,та Південно-західний (II) і Південно-східний (IV), які мають обертання проти годинникової стрілки. Прояв процесу стиснення-розширення виокремлено в дві зони: зона суцільного розширення земної поверхні, що домінує по обох осях еліпсу (V), та зона змішаного типу (VI), де по одній вісі відбувається розширення, по другій – стискання.

Виконано розрахунок параметрів деформацій земної поверхні для території центральної Європи (включно з Україною) в рамках проекту CEGRN, а також виконано перевірку отриманих результатів в ГАО НАНУ з кумулятивними розв'язками, отриманим для території Центральної Європи в рамках проєкту "EPN Densification", Європейської перманентної ГНСС-мережі. Отримані результати трьох незалежних розв'язків показали узгодженість величин і напрямків руху ГНСС-станцій, а також розрахованих параметрів (типи проявів за територіальним поділом) деформацій.

Отримані результати співставленні з геологічними та геофізичними даними і продемонстрували кореляцію та взаємозв'язки між сучасними рухами земної кори з параметрами деформації, отриманими зі ГНСС-спостережень.

Автором на якісно новому рівні запропоновано метод використання ГНСС-спостережень для отримання дефорамційних параметрів земної поверхні одразу для всієї території України.

Кількість публікацій: 15 статей (7 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 18 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 9/2, Scopus – 8/2, Google Scholar – 35/3.