Ви є тут

Квантові ефекти взаємодії в наносистемах


Номер роботи - M 16 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом фізики конденсованих систем НАН України.

Автор:  к.ф.-м.н. Скоробагатько Г.О.

Метою роботи є вивчення ролі електрон-електронної та електрон-вібронної взаємодій в квантовій динаміці низьковимірних наносистем, зокрема одноелектронних молекулярних транзисторів з рухомою квантовою точкою, а також побудова загальної теорії квантових детекторів на основі квантових точкових контактів з електрон-електронною взаємодією в електродах та опис низькотемпературних ефектів у квантовому детектуванні станів зарядового кубіту за допомогою означених квантових детекторів.

Автором визначено як саме впливає електрон-електронна взаємодія в електродах (латинжерівський кореляційний параметр) та квантові флуктуації положення квантової точки в одноелектронних молекулярних транзисторах на резонансне електронне тунелювання в таких системах та на розвиток нестійкості класичного руху квантової точки. Побудовано загальну теорію квантових детекторів на основі квантових точкових контактів із взаємодією. Вперше виявлено якісно нові низькотемпературні ефекти у квантовому детектуванні за допомогою квантових точкових контактів із взаємодією та вперше здійснено точний математичний опис цих ефектів. Створено наукові основи конструювання молекулярних транзисторів із заданими транспортними властивостями та побудови квантових детекторів із заданою якістю квантового детектування станів зарядових кубітів.

Сформовано базові концептуальні засади теорії нерівноважного електронного транспорту в одноелектронних транзисторах із взаємодією та теорії квантових детекторів на основі квантових точкових контактів із взаємодією. Низка теоретичних результатів з ефектів взаємодії в одноелектронних транзисторах має обмежену кількість світових аналогів. Теорія квантових детекторів із взаємодією та низка дотичних точних результатів поки-що не мають світових аналогів. Впроваджено якісне теоретичне пояснення незвичайно довгих часів декогеренції кубітів, виміряних раніше у двох різних експериментах двома різними провідними групами експериментаторів.

Кількість публікацій: 18, в т.ч. за тематикою роботи 7 статей (6 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 35/4; Google Scholar – 38/4.