Ви є тут

Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій


Номер роботи - M 7 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка".

Автор: к.т.н. Деревягіна Н.І., к.г.н. Приходченко Д.В., к.т.н. Соцков В.О., к.т.н. Трегуб М.В. 

 Авторами на основі теоретичних і експериментальних досліджень визначено латеральні та стратиграфічні закономірності зміни складу та якості вугілля як прогнозні критерії його енергоефективного використання. Встановлена мінімально достатня глибина розташування виробок, які надпрацьовуються, що є основним показником для обґрунтування раціональних параметрів кріплення, з урахуванням впливу геомеханічних процесів в гірському масиві. Поверхневі зсувні процеси порушених територій формуються внаслідок встановленого явища техногенної фільтраційної інверсії льосів, яке руйнує макропорову структуру. Визначено можливі методи раціоналізації геодезичного моніторингу та встановлення меж охоронних зон із забезпеченням їх державної реєстрації.

Сформовано концептуальні засади оцінки ресурсного потенціалу територій, технологічного забезпечення видобутку і екологічно чистого використання вугілля, аналітичного та модельного визначення гідрогеомеханічної стійкості ослаблених льосів на всіх етапах розвитку промислово-видобувних регіонів. Запропоновано систему геомоніторингу з урахуванням показників складу та якості сировини, раціональних параметрів кріплення виробок, передзсувного потенціалу активації, параметрів захисту поверхневих площ, мінімізації втрати територій з оптимальним визначенням меж охоронних зон.

 Авторами досліджено і змодельовано комплексний геомоніторинг промислово-видобувних територій з кількісною та якісною параметризацією видобутку та використання вугілля, механізмом техногенної деградації несучих властивостей поверхневих льосових масивів під дією фільтраційної інверсії з урахуванням раціонального використання прилеглих територій. Впроваджено 6 методик і рекомендацій щодо інженерних заходів. Економічний ефект від впровадження склав 5,3 млн. грн.

Кількість публікацій: 103, у т.ч.  за тематикою  роботи 3 монографії, нормативний документ, 62 статті (з них 12 – у зарубіжних виданнях), 36 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 7/2 Google Scholar – 101/6. Отримано патент України на винахід.