Ви є тут

Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації


Номер роботи - M 26 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автори: к.т.н. Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О.

Авторами  запропоновано наукові підходи структурної інженерії нерівноважного стану на мікро-, субмікро- та нанорівнях структурної організації матеріалу, що дозволило створити структурні моделі та на їх основі одержати стійкі до температури 0,7 … 0,9 від Тпл матеріали псевдосплавів з високими фізико-механічними властивостями.

 Одержано нові типи надтвердих матеріалів у конденсованому стані на основі перехідних металів Zr, Cr, Mo, Ti, Hf, Ta. Промодельовано та експериментально встановлено критичну товщину перемішаного шару (4–7 нм) у багатошарових композитах з нанорозмірною товщиною шарів.

Одержані в роботі експериментальні результати, їх теоретичне обгрунтування та комп’ютерне моделювання мають значення для розвитку напрямку структурної інженерії на мікро-, субмікро- та нанорівнях.

Кількість публікацій: 133, у т.ч. за тематикою роботи 106 статей (12 – у зарубіжних виданнях), 32 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 90/5; Google Scholar – 128/6.