Ви є тут

Нові методи моделювання та технології проєктування багатопараметричних процесів керування станом гірського масиву


Номер роботи - M 11 ПОДАНА

Представлено Інститутом фізики гірничих процесів Національної академії наук України

Автори:
1. ХОРОЛЬСЬКИЙ Андрій Олександрович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики гірничих процесів Національної академії наук України;
2. ВИНОГРАДОВ Юрій Олексійович – кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту фізики гірничих процесів Національної академії наук України.

Метою роботи є встановлення оптимально узгоджених параметрів процесу експлуатації родовищ корисних копалин на основі розробки способу зниження водоприпливу і підвищення стійкості гірничих виробок в складних гідрогеологічних умовах з урахуванням дослідження зміни стану корисної копалини від балансових запасів до кінцевої продукції.

Авторами встановлено закономірності зміни геомеханічних параметрів гірського масиву у залежності від типу кріплення на основі дослідження зміни стану корисної копалини від балансових запасів до кінцевої продукції, що дозволило обґрунтувати параметри процесу експлуатації родовищ корисних копалин на основі розробки способу зниження водоприпливу і підвищення стійкості гірничих виробок в складних гідрогеологічних умовах.

Доведено, що проблема вибору кріплення полягає не тільки в обґрунтуванні найбільш безпечного та надійного способу, але і найбільш ресурсозберігаючого. Тому маючи уявлення про закономірності водопроявів підземних вод у гірничі виробки та досвід вирішення багато параметричних задач гірничого виробництва розроблено підхід, який враховує, як технологічні так і гідрогеологічні чинники, що дозволить мінімізувати ризики на стадії спорудження та експлуатації виробок. Розроблено модель, яка передбачає представлення життєвого циклу кріплення у вигляді мережевої моделі, яка враховує альтернативні варіанти.

При моделюванні зміни стану запасів родовища на кожному етапі виробничого процесу слід приймати оптимальне рішення щодо обґрунтування раціональних параметрів експлуатації, які полягають не тільки в зменшенні собівартості видобутку, але і мінімізації негативного впливу на довкілля.

Результати досліджень впроваджено на шахтах ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" Новітні методи вирішення багатопараметричних задач прийнято до впровадження на шахті ДП ВК "Краснолиманська".

Кількість публікацій: 35 статей (7 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 34 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 4/1, Scopus – 31/4, Google Scholar – 327/11. Отримано 2 патенти України на корисну модель.