Ви є тут

Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки


Номер роботи - M 51 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Автор: к.х.н. Литвин Р.З.

 Автором  вивчено реакції циклізацій продуктів арилювання гетероароматичних сполук із застосуванням стратегій, які ґрунтуються на використанні і розробці нових синтетичних методів. Вперше здійснено арилювання похідних піролу, сиднону, бензофуроксану, деяких похідних фурану, тіофену, кумарину, пірону, піридону та інших гетероциклів в умовах реакції Меєрвейна. Використання діазонієвих солей дозволяє уникнути трудомісткості, потреби в дорогих каталізаторах і специфічних умовах. Переваги арендіазонієвих солей – висока реакційна здатність, можливість застосування у різних синтетичних схемах, дешевизна і широка варіативність вихідних ароматичних амінів.

Отримані сполуки використані у конструюванні різноманітних гетероциклів.

Практична значимість роботи визначається можливим застосуванням цих методів для одержання комбінаторних бібліотек та створення напівпровідних матеріалів.

 Синтезовано матеріали, які характеризуються збалансованою амбіполярною p-, n-напівпровідностями, ефектом термоактивованої загальмованої флуоресценції, високими квантовими виходами флуоресценції. Деякі з отриманих матеріалів використані у створенні органічних світловипромінюючих діодів (OLED).

Кількість публікацій: 177, у т.ч. за тематикою роботи 46 статей (18 – у зарубіжних виданнях), 83 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 54/5; Scopus – 53/5; Google Scholar – 63/6. Отримано 18 патентів України на корисну модель.