Ви є тут

Ефекти вихрових імпульсних магнітних полів на вищі центри вегетативної регуляції


Номер роботи - M 55 ПОДАНА

Представлено Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Автор: Турицька Т.Г., к.б.н., Сидоренко Г.Г., к.б.н.

Робота є експериментально-теоретичним дослідженням, яке поглиблює уявлення про вплив магнітного випромінювання на живий організм та може відображати певні універсальні закономірності дії слабких фізичних агентів на них.

Вперше встановлено залежність ефектів вихрового магнітного поля від напрямку його обертання. Показано, що характер змін біоелектричної активності гіпоталамуса під впливом вихрового імпульсного магнітного сигналу залежить як від напрямку обертання поля, так і від вихідного стану досліджених структур. У результаті досліджень встановлена відповідність змін параметрів електрогіпоталамограми щурів (під впливом магнітного поля) змінам при розвитку стрес-реакції. Встановлені закономірності вказують на те, що магнітне поле діє на організм тварин як стрес–чинник, що підтверджено аналізом вмісту кортикостерону у сироватці крові щурів.

Виявлені зміни електричної активності гіпоталамуса щурів під впливом вихрового імпульсного магнітного поля є теоретичним обґрунтуванням системних фізіологічних механізмів дії зазначеного фактору. Отримані дані про те, що на фоні розвитку стресової ситуації при дії вихрових імпульсних магнітних полів правого та лівого напрямків обертання спостерігалось зменшення в електрогіпоталамограмі щурів представленості тета – подібної активності, можуть свідчити про активацію стрес-лімітуючої системи і бути корисними при застосуванні магнітної терапії для корегування та запобігання розвитку стресових станів.

Вперше обґрунтовано використання вихрового імпульсного магнітного поля в клiнiчнiй практиці, доведено доцільність застосування правоспрямованого вихрового імпульсного магнітного поля для відновлення загального функціонального стану організму. Також отримані дані про суттєве пригнічення потужності компонентів електрогіпоталамограми при довготривалому (більш 9 тижнів) комбінованому впливі лівонаправленого магнітного поля і стресу можуть бути враховані при розробці норм гігієнічного нормування магнітного впливу і є досить цікавими для фахівців у галузі магнітобіології.

Кількість публікацій: 134, в т.ч. за тематикою роботи 19 статей (5 - у зарубіжних виданнях), 37 тез доповідей. Отримано патент.