Ви є тут

Цикл наукових праць "Збереження біорізноманіття рідкісних видів рослин у природі і в культурі in vitro: еколого-фізіологічний та молекулярно-генетичний підходи (на прикладі роду Gentiana L.)"


Номер роботи - M 58 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка.

Автор: Майорова О.Ю., к.б.н., Мосула М.З., к.б.н., Конвалюк І.І., к.б.н.,  Твардовська М.О., к.б.н.

Цикл наукових праць присвячено розробці комплексного підходу до збереження та відновлення рідкісних видів роду Тирлич (Gentiana L.) на основі оцінки їх еколого-фізіологічних, молекулярно-генетичних характеристик та застосування біотехнологічних методів.

Уперше здійснено аналіз стану популяцій з урахуванням їх екологічних і генетичних параметрів, що дозволило прогнозувати перспективи існування і розвитку популяцій за умови дії певного поєднання факторів. На основі вивчених еколого-ценотичних, молекулярно-генетичних, онтогенетичних особливостей та трофічних потреб тирличів, авторами створено та апробовано методику адаптації вирощених in vitro рослин до умов ех vitro та проведено репатріацію цих рослин у природні умови Українських Карпат.

Розроблено еколого-генетичні основи збереження видів роду Gentiana з ви¬користанням біотехнологічних методів; запропоновано підхід до класи-фікації популяції тирличів за ступенем їх стабільності та принципи оцінки стану популяцій. Створено банк ДНК G. lutea з Українських Карпат.

Запропонований підхід може бути використаний для оцінки стану та від-новлення популяцій інших видів роду Gentiana та близьких до тирличів гірських видів. Результати комплексної оцінки стану популяцій відкривають можливості прогнозування порушень у них на початкових етапах та сприяють збереженню біорізноманіття, що відповідає одному з найважливіших напрямів наукових досліджень, визначених Міжнародним програмним документом «Конвенція про біологічне різноманіття» та Президією НАН України.

Одержані експериментальні результати мають важливе фундаментальне та практичне значення, а використані підходи співвідносяться із світовими. Подібний цикл наукових робіт виконаний вперше та є пріоритетним не тільки для нашої країни, а й для світової науки в цілому.

Кількість публікацій: 70, в т.ч. розділ у монографії, 30 статей ( 8 - у зарубіжних виданнях), 38 тез доповідей. Отримано 2 патенти. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 48 (згідно бази даних Scopus), h-індекс = 3.