Ви є тут

Цикл наукових праць "Нові біоаналітичні системи медичного призначення"


Номер роботи - M 26 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України.

Автор: Марченко С.В., к.б.н., Саяпіна О.Я., к.б.н., Кучеренко І.С., Стасюк Н.Є., к.х.н.

Цикл наукових робіт присвячено розробці нових і ефективних ензиматичних тест-систем та електрохімічних хемо- і біосенсорів для кількісного аналізу компонентів біологічних рідин – маркерів функціонування організму людини. Отримано низку результатів, що стосуються розробки та оптимізації, а також апробації електрохімічних біосенсорів, сенсорних систем та ензиматичних методів визначення сечовини, креатиніну, АТФ, глюкози, амонію, L-аргініну, метиламіну, лактози та ін.

У циклі робіт описано принципово нові біоаналітичні пристрої, розроблені на основі потенціометричних (рН-чутливих польових транзисторів), кондуктометричних і амперометричних перетворювачів. Робота об’єднує результати досліджень аналітичних характеристик розроблених вперше монобіосенсорів, хемосенсорів, біосенсорних систем та ензиматичних методів аналізу для медичного застосування та чинників, які ці характеристики визначають, у порівнянні з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами.

Особливе місце займають роботи по застосуванню розроблених біоаналітичних систем в аналізі біологічних зразків (діалізату і сироватки крові та ін.). Проведено порівняльний аналіз даних біосенсорного визначення з результатами контрольних методів та отримано високий ступінь їх кореляції. Отримані результати мають важливе значення для медичної діагностики різних типів порушень в організмі людини, і особливо ниркової, м’язевої, тиреоїдної, печінкової та панкреатичної недостатності.

Результати досліджень можуть бути основою при розробці та налагодженні промислового випуску нових конкурентоспроможних вимірювальних портативних приладів для експресного, інтегрального та селективного визначення ряду метаболітів, що мають важливе значення в сучасній клінічній лабораторній діагностиці.

Кількість публікацій: 122, в т.ч. за тематикою роботи 42 статті (25 - у зарубіжних виданнях), 73 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 105 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 4. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 7 патентами.