Ви є тут

Біфункціональні злиті білки для афінної хроматографії та імунодіагностики


Номер роботи - M 47 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено державною установою "Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України".

Автори:
ГОРБАТЮК Оксана Борисівна – кандидатка біологічних наук, зівідувачка лабораторії ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України".

Робота присвячена отриманню біфункціональних злитих білків на основі білка А Staphylococus aureus (SPA) та їх застосуванню для розробки афінних сорбентів та імунодіагностики. S. SPA має високу здатність до зв’язування з Fc-фрагментами іммуноглобулінів класу G  різних видів тварин і людини, тому широко застосовується для виявлення та очищення антитіл.

Створено хроматографічний сорбент за принципом орієнтованої іммобілізації на хроматографічному носії (через целюлозозв’язувальний домен – CBD або С-кінцевий залишок цистеїну), який використано для одностадійного виділення фракції іммуноглобулінів класу G. Отримано фракцію антитіл з чистотою близько 95 %.  Показано можливість застосування SPA із С-кінцевим залишком цистеїну (SPA-Cys), після іммобілізації на золотій сенсорній поверхні біосенсора, як проміжного елемента імуносенсора, для орієнтованої іммобілізації антитіл проти різноманітних антигенів, а також для виявлення IgG в сироватці крові.

Використання SPA, злитого з міткою (ферменти, флуоресцентні білки), є перспективним для діагностики. В якості білка-партнера для SPA обрано бактерійну лужну фосфатазу з покращеними каталітичними властивостями (BAPmut). SPA-BAPmut отримано в розчинній формі синтезом в E.coli. SPA-BAPmut володіє високою термостабільністю, і обидві частини злитого білка (SPA і BAPmut) зберігали антигензв’язувальну активність. Показано можливість використання SPA-BAPmut як універсального вторинного імунореагенту.

Кількість публікацій: 10 статей (9 – у англомовних журналах), 10 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 12/2, Scopus – 21/3, Google Scholar – 81/6. Отримано патент України на винахід та патент України на корисну модель.

Коментарі