Ви є тут

Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь


Номер роботи - M 40 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державною установою "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" НАМН України.

Авторд.м.н. Бородай А.О.

 Проведено дослідження щодо частоти тромбоемболічних ускладнень, серцево-судинної та загальної смертності. Визначено їх клінічні й ультразвукові предиктори, розроблено засоби зниження ризику розвитку  та проведено валідацію інструментів вимірювання якості життя і аналіз факторів, що її обумовлюють, у пацієнтів з фібриляцією-тріпотінням передсердь неклапанного походження.

За результатами дослідження встановлено прогностичну роль феномена спонтанного контрастування, товщини міжшлуночкової перетинки, індексу лівого передсердя у межах шкали ФЕМП для прогнозування тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з фібриляцією-тріпотінням передсердь неклапанного походження (НФП-ТП).

Вивчено підходи до кардіоверсії у хворих високого ризику, предиктори контролю синусового ритму та прогресування в постійну форму НФП. Визначено особливості німих інфарктів головного мозку при НФП-ТП. Встановлено шляхи зниження ризику ішемічного інсульту та серцевої смерті. Визначено шляхи вимірювання та прогнозування рівня якості життя в пацієнтів з НФП-ТП.

Кількість публікацій: 36, в т.ч. за тематикою роботи 29 статей ( 2 – у закордонних виданнях), 6 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 40/4. Отримано патент України на корисну модель.