Ви є тут

Створення нових поліфункціональних каталізаторів процесів "зеленої хімії" для отримання промислово важливих органічних продуктів з відновлювальної сировини


Номер роботи - M 22 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України.

Автори:
1. ЛАРІНА Ольга Вікторівна – кандидатка хімічних наук, старша наукова співробітниця Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України;
2. ВАЛІГУРА Каріна Віталіївна – докторка філософії, наукова співробітниця Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України;
3. ЖОХ Олексій Олексійович – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України;
4. ПЕРТКО Олександра Петрівна – кандидатка хімічних наук, наукова співробітниця Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України.

Автори дослідили нові поліфункціональні каталізатори для процесів отримання промислово важливих вуглеводнів (етилену, пропілену, 1,3-бутадієну, ізомерів гексану) та оксигенатів (1-бутанолу, 2-етил-1-гексанолу) з С1,2,4-біоспиртів шляхом послідовних перетворень.

Вперше реалізовано процес газофазної конденсації 1-бутанолу в 2-етил-1-гексанол в проточному режимі в присутності Mg-Al-оксидних каталітичних систем. Розроблено ряд нових каталізаторів на основі цеоліту структурного типу MFI та оксиду алюмінію, які характеризуються високою активністю у процесі синтезу етилену та пропілену з метанолу. Створені каталізатори демонструють підвищену продуктивність та тривалість роботи порівняно із існуючими аналогами. Одержано Ni-вмісні поліфункціональні каталізатори на основі мікропористих цеолітів структурних типів MOR та MFI для процесу ізомеризації н-гексану для одержання високооктанових добавок до моторних палив.

Розвинуто наукові підходи щодо розроблення високоактивних каталізаторів, що створює передумови для налагодження в Україні виробництва важливих хімічних продуктів, компонентів моторних та ракетних палив, полімерних матеріалів з відновлювальної сировини, зниження залежності вітчизняної промисловості від імпорту нафтопродуктів тонкого органічного синтезу.

Кількість публікацій: глава в монографії (видана за кордоном), 43 статті (31 – у англомовних журналах), 33 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 143/7, Scopus – 168/9, Google Scholar – 202/9. Отримано 4 патенти України на корисну модель.