Ви є тут

Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія


Номер роботи - M 22 НАГОРОДЖЕНА

Представлена Інститутом прикладної фізики НАН України.

Автори: к.ф.-м.н. Кузнецов В.М., Трофименко Я.В.

Метою роботи є комплексне дослідження впливу фізико-хімічних факторів, а саме, умов синтезу, температури відпалювання, додавання полімерної складової у вихідному розчині, на кристалічну структуру та морфологію матеріалів на основі гідроксиапатиту та брушиту. Авторами запропоновано використання препаратів хітозану в поєднанні з наночастинками металів та іншими реагентами.

Встановлено залежність ступеня кристалічності та мікроструктури апатитних покриттів, отриманих методом термодепозиції на титанових підкладках, від температури підкладки. Одержано залежності атомарного співвідношення кальцію до фосфору та маси покриття від температури, а також приросту маси покриття від часу синтезу. На основі цих залежностей встановлено оптимальні параметри отримання таких покриттів.

Запропонована та апробована методика оцінки кількості карбонату та його локалізації в структурі апатиту за допомогою термопрограмованої екстракції газової проби з хроматографічною реєстрацією та  якісна модель впливу зовнішнього магнітного поля на структуру та субструктуру брушиту під час його кристалізації у вигляді осаду.

Одержані результати дозволяють оцінити вплив фізико-хімічних факторів на кристалічну структуру і мікроструктуру біоматеріалів на основі апатиту. Зміни параметрів кристалічної структури та мікроструктури біоматеріалів приводять до зміни їх біомедичних і механічних властивостей.

Систематизація якості та ступеня змін властивостей кристалічної структури фосфатів кальцію під впливом фізико-хімічних факторів сприяє створенню біопрепаратів із заданими параметрами: ступенем розчинності, механічною міцністю, додатковими властивостями та ступенем біоміметичності, що можуть бути використані в хірургії, ортопедії та стоматології для лікування різного роду кісткових дефектів.

Кількість публікацій: 66, в т.ч. за тематикою роботи 30 статей (9 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 141/7; Google Scholar – 205/8.