Ви є тут

Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження)


Номер роботи - M 20 ПОДАНА

Представлено державною установою "Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України".

Автор: к.б.н. Кіприч Т. В.

Метою роботи є визначення впливу ендогенних та екзогенних естрогенів на біохімічні та функціональні порушення в серцево-судинній системі щурів за умов цукрового діабету 2 типу.

Встановлено, що гіпоестрогенія посилює прогресування інсулінорезистентності на тлі висококалорійної дієти, а за умов цукрового діабету 2 типу збільшує інтенсивність оксидативного стресу в мітохондріях серця, знижуючи в них активність антиоксидантних ферментів та ензимів, залучених до окисного метаболізму, і зменшуючи вміст деяких компонентів дихального ланцюга мітохондрій, що поглиблює функціональні порушення в серцево-судинній системі дослідних тварин.

Показано, що пероральне введення діабетичним щурам із гіпоестрогенією селективного модулятора естрогенових рецепторів ПЕ0607 в дозі 0,2 мг/кг маси тіла упродовж чотирьох тижнів подібно до препарату порівняння 17β‑естрадіолу знижує гіпертригліцеридемію і рівень загальних ліпідів у печінці, гальмує порушення окисно-відновлювального гомеостазу в сироватці крові, значною мірою попереджає розвиток мітохондріальної дисфункції у кардіоміоцитах, підвищує знижену активність ендотеліальної синтази оксидунітрогену, ослаблює інтенсивність запального процесу, сприяє відновленню нормального серцевого ритму, внутрішньошлуночкової провідності та процесів реполяризації шлуночків серця. Проте, на відміну від 17β‑естрадіолу, не впливає на масу матки експериментальних тварин.

Робота розширює наукові уявлення про патогенез діабетичних кардіоваскулярних ускладнень щодо змін функціонального стану мітохондрій кардіоміоцитів та біохімічних порушень в судинах у залежності від рівня забезпеченості ендогенними естрогенами.

Кількість публікацій: 15, в т.ч. за тематикою роботи 6 статей, 8 тез доповідей. Отримано патент України на корисну модель.