Ви є тут

Поліфункціональні магніточутливі нанокомпозити та наноматеріали медико-біологічного призначення


Номер роботи - M 23 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України.

Автори: Пилипчук Є.В., к.х.н., Сторожук Л.П., к.х.н., Турелик М.П., к.х.н.

Дослідження присвячено створенню поліфункціональних нанокомпозитних магніточутливих матеріалів на основі магнетиту. Метою роботи є хімічне конструювання перспективних для практичного використання багаторівневих магніточутливих наноструктур із функціями медико-біологічних нанороботів, дослідження їх фізичних та хімічних властивостей, виявлення загальних закономірностей фізико-хімічних процесів на їх поверхні.

Актуальність дослідження за темою хімічного конструювання наноструктур медико-біологічного призначення аргументується потребою, соціальним запитом у вивченні проблеми ранньої діагностики та терапії онкологічних захворювань за допомогою новітніх засобів – нанорозмірних магніточутливих композитних матеріалів. Дослідження авторів орієнтовані на досягнення новітніх наукових результатів, впровадження у науковий обіг та суспільну практику, сприяють доповненню наявних знань у галузі хімії та фізики поверхні, а також подальше вирішення проблеми ранньої діагностики та терапії раку.

За результатами роботи синтезовано новітні наноструктури - нанокомпозити та магнітні рідини. Здійснено хімічне конструювання магніточутливих нанокомпозитів з ієрархічною архітектурою та поліфункціональними властивостями; встановлено та оптимізовано умови проведення хімічних процесів при побудові елементів архітектури. Удосконалено умови синтезу та сепарації наночастинок із певними властивостями, модифіковано поверхню магніточутливих нанокомпозитів та проведено іммобілізацію заданих органічних та неорганічних сполук.

Проведено комплексні (хімічні, фізичні та медико-біологічні) дослідження одержаних нанокомпозитів. Створено моделі новітніх імуномагнітних засобів для хіміо-, імуно- та нейтронозахватної терапії з функціями медико-біологічних нанороботів.

Кількість публікацій: 153, в т.ч. за тематикою роботи 3 підручника, 48 статей (6 - у зарубіжних виданнях), 93 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 8 патентами та 1 авторським свідоцтвом.