Ви є тут

Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя для розробки світлочутливих матеріалів


Номер роботи - M 34 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом органічної хімії НАН України.

Автори:
КУЛІНІЧ Андрій Володимирович — доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту органічної хімії НАН України.

Автором проведено синтез та комплексне дослідження рядів мероціанінів, у яких систематично варіювалися всі ключові структурні параметри — донорно-акцепторні властивості кінцевих груп і довжина поліметинового ланцюга. Установлено загальні закономірності, які зв’язують спектрально-флуоресцентні властивості мероціанінів із їхньою будовою в газовій фазі, рідких і твердих розчинах, кристалічному стані та за наявності наночастинок різної природи.
Запропоновано нетипові підходи до керування спектрально-флуоресцентними властивостями мероціанінів шляхом додавання детонаційних нанодіамантів, вуглецевих нанотрубок, плазмонних наночастинок металів, які відкривають нові можливості їхнього практичного застосування.
Розроблені сенсибілізовані мероціанінами полімерні фотонапівпровідникові голографічні середовища, які мають високі спектральну селективність, дифракційну ефективність та ресурс роботи й не потребують спеціального захисту від розсіяного світла (патент України на винахід). Це дозволило створити на їх основі компактний голографічний інтерферометр для неруйнівного контролю деталей та конструкцій, що був представлений на численних виставках науково-технічних розробок.
Створено фотовольтаїчні середовища на основі мероціанінів і карбазолвмісних полімерів та активні лазерні середовища на основі мероціанінів і наночастинок срібла, які характеризуються низьким порогом генерації та високим ККД.

Кількість публікацій: 56 статей (53 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 29 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 575/13, Scopus – 568/13, Google Scholar – 837/17. Отримано патент України на винахід та на корисну модель.ь