Ви є тут

Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби


Номер роботи - M 22 ПОДАНА

Представлено Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН України.

Автори: Мохначова Н.Б., Маковська Н.М.

Метою роботи є генетична оцінка специфіки вітчизняних комерційних та локальних порід великої рогатої худоби за стійкістю до захворювань та стресу із застосуванням аналізу поліморфізму локусів кількісних ознак (QTLs), гену BoLA-DRB3, з подальшим застосуванням отриманої молекулярно-генетичної інформації у селекційно-племінній роботі.

Вивчено особливості розподілу алелів гену BoLA-DRB3 в вітчизняних породах великої рогатої худоби. Вперше у сірої української породи визначені частоти алелів та генотипів за п’ятьма генами, що асоційовані з кількісними ознаками продуктивності. Вперше виявлено молекулярно-генетичну структуру породи за алелями гена BoLA-DRB3. Визначено імуногенетичну структуру білоголової української породи.

Виявлено 4 породоспецифічні алелі та запатентовано спосіб добору бажаних генотипів в генофондових стадах. Дані щодо генетичної специфічності українських порід великої рогатої худоби внесені до Європейської інформаційної системи біорізноманітності сільськогосподарських тварин при FAO.

Практична значимість проведених досліджень підтверджується їх ефективним використанням для моніторингу генетичних ресурсів «Банку генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН» на наявність мутацій, що пов’язані зі зниженням резистентності. Доведено економічну ефективність впровадження комплексного оцінювання тварин за стійкістю до захворювань молочної залози і стресу.

Кількість публікацій: 25, у т.ч. за тематикою роботи  монографія, 3 методичні рекомендації, технічний регламент, 25 статей (3 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 4 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Отримано патент України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.