Ви є тут

Цикл наукових праць "Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю"


Номер роботи - M 27 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом біології клітини НАН України.

Автор: Панчук Р.Р., к.б.н., Малюкіна М.Ю., к.б.н., Гаврилюк Д.О., к.фарм.н., Богорад-Кобельська О.С., к.б.н.

Цикл наукових праць складається з 95 наукових статей, опублікованих протягом 2009-2014 років.

Проведено дослідження ряду нових сполук, які володіють противірусною і протипухлинною активністю. Показано високу противірусну активністю похідних дифенілу і встановлено, що ця активність перевищує ефективність біологічної дії комерційного лікарського засобу «Аміксин», який широко застосовують у клінічній практиці. Опрацьовано методи вивчення біобезпечності нових сполук, зокрема їхньої токсичності, мутагенності, здатності до індукції утворення інтерферону та продукції про- і протизапальних цитокінів.

На підставі вивчення впливу похідних дифенілу на зміну мембранного потенціалу мітохондрій встановлено, що ці сполуки опосередковують свої функції саме через мітохондріальний антивірусний сигнальний шлях, що в результаті призводить до індукції ІФН І типу. За допомогою молекулярного моделювання здійснено дизайн новітніх протипухлинних препаратів на основі 4-тіазолідонів і проведено їхній синтез із застосуванням сучасних методів органічної хімії. На основі скринінгу in vitro 20-ти представників цієї групи речовин виявлено, що специфічна структура бічних груп у 4-му положенні молекули 4-тіазолідонів відіграє вирішальне значення у механізмах викликаної ними загибелі пухлинних клітин. Встановлено, що ключову роль у дії новітніх 4-тіазолідонів відіграють активні форми кисню, які запускають апоптоз мітохондріального типу. Встановлено, що іммобілізація протипухлинних препаратів на новітньому нанорозмірному носії – фулерені С60, який також володіє антиоксидантною активністю, супроводжується не лише зниженням їх побічних ефектів, але й посиленням їхньої терапевтичної дії на експериментальні моделі пухлин у мишей.

Результати досліджень мають значення для проведення доклінічних досліджень з метою розробки нових стратегій терапії злоякісних новоутворень людини і впровадження у клінічну практику нових вітчизняних перспективних та ефективних багатофункціональних наноматеріалів із противірусною та протипухлинною активністю.

Кількість публікацій: 239, в т.ч. за тематикою 95 статей(29 - у зарубіжних виданнях), 141 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 338 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 11. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 6 патентами.