Ви є тут

Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ


Номер роботи - P 23 ПОДАНА

Представлено Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

 

Автори: Зоценко М.Л., Марущак П.О., Побережний Л.Я., Стухляк П.Д., Букетов А.В., Студент О.З., Шевчук С.П.

 

Мета роботи – розроблення інноваційної стратегії забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ та її впровадження шляхом реалізації комплексу монтажних, діагностичних, експертних та технологічних заходів.

Авторами на основі теоретичних досліджень запропоновано концепцію забезпечення безпеки та роботоздатності довгомірних об’єктів на всіх стадіях життєвого циклу (аж до їх планового виведення з експлуатації). Запропоновано концепцію спеціальної системи моніторингу та багатопараметрової оцінки рівня геодинамічного ризику в зонах пролягання різноманітних трубопровідних систем.

Створено наукові основи оптимізації та подовження ресурсу нафто-, газо- та інших тривало експлуатованих трубопроводів на основі підвищення достовірності оцінювання їх технічного стану. Розроблено підходи до прогнозування ресурсу безпечної експлуатації та живучості основного металу та зварних з’єднань трубопроводів за тривалої дії корозивних середовищ.

Сформовано базові концептуальні засади оцінювання стану матеріалу трубопровідних систем у зоні локалізації деформацій та зварних швів з урахуванням впливу експлуатаційних середовищ. Реалізовані технологічні методи дозволяють діагностувати пошкодження матеріалів довгомірних промислових об’єктів на макро, мезо- і мiкрорівнях. Запропоновано технологічні та конструктивні заходи подовження ресурсу довгомірних промислових об’єктів на основі використання інноваційних композитних полімерних захисних покриттівз керованими властивостями. Одержані результати є вагомим внеском у світовий доробок.

Результати роботи впроваджено на підприємствах будівельної, нафтогазової та металургійної промисловості.Економічний ефект від впровадження 58,26 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 28 монографій, 4 підручники, 8 посібників, 727 статей (209 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 259 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc =8  та 1133 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 10. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 6 патентами України, 3 патенти Росії,  патент Білорусії. За даною тематикою захищено 9 докторських та 46 кандидатських дисертації.