Ви є тут

Сучасна концептологія: концепт життя в українській фраземіці


Номер роботи - M 74 ПОДАНА

Автори:


 Современная концептология: концепт жизнь в украинской фраземикеАвтор:Краснобаева-Чёрная Ж.В.  Modern conceptology:the concept life in the Ukrainian phraseologyAuthor:Krasnobaeva-ChornaZh.V.


 

Автор:Краснобаєва-Чорна Ж.В., к.ф.н.

 

Представлена  Донецьким національним університетом

 

Дослідження автора дозволяє через мову виявити специфіку світогляду окремої особистості та певної нації. Під час дослідження використано, крім традиційних, відносно нові для українського мовознавства методи, зокрема асоціативний експеримент і концептуальне моделювання мовних одиниць.

Автором  застосовано семивекторний інтегральний підхід для встановлення сутності концепту в науковому знанні, запропоновано й опрацьовано алгоритм концептуального аналізу і поетапну класифікаційну схему концепту, виявлено структуру концепту життя в українській фраземіці з чіткою диференціацією його ядра та периферії, взаємодію з іншими концептами української концептуальної картини світу, встановленням зв’язків між складниками концепту, окреслено національно-культурну специфіку концепту життя, репрезентованого українськими фраземами.

В роботі позиціоновано статус концептивістики (або концептології) як нової самостійної лінгвістичної галузі (визначено предмет, завдання, методи, одиниці, зв’язки з лінгвокультурологією та когнітологією); опрацьовано алгоритм концептуального аналізу фразем сучасної української мови, об’єднаних за концептуальним критерієм, тобто спільною темою "життя"; виявлено їх експліцитні й імпліцитні характеристики в українській концептуальній картині світу.

 

Кількість публікацій:20, в т.ч. одноосібна  монографія, 3 навчальні посібники, 16 статей.