Ви є тут

2012, Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M9 Система автономного управління космічними апаратами оптико-електронного спостереження (Кількість коментарів: 0)
M10 Обчислювальні методи обробки даних для автоматизованого виявлення об’єктів зі слабким блиском (Кількість коментарів: 4)
M11 Наукове обґрунтування та розробка технічних рішень, що забезпечують економічну ефективність залізничної колії на ділянках складного плану (Кількість коментарів: 3)
M19 Цикл наукових праць "Еліптичні та слабко коерцитивні системи мінімальних диференціальних операторів у просторах Соболєва" (Кількість коментарів: 0)
M20 Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій (Кількість коментарів: 10)
M24 Удосконалення методів контролю зміни фізико-механічних властивостей металоконструкцій довготривалої експлуатації у паливно-енергетичному комплексі (Кількість коментарів: 1)
M27 Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості багатошарових нанорозмірних плівкових систем" (Кількість коментарів: 2)
M28 Цикл наукових праць "Синергетика та термодинаміка межового тертя" (Кількість коментарів: 5)
M29 Розробка комплексу ресурсосберігаючих технологій і устаткування, що підвищують ефективність доменного переділу (Кількість коментарів: 6)
M31 Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки з використанням сучасного математичного і програмно-апаратного забезпечення (Кількість коментарів: 0)
M32 Розробка та оптимізація вакуумно-технологічного обладнання, технологій синтезу і дослідження функціональних наноструктур (Кількість коментарів: 6)
M33 Цикл наукових праць "Лінійна система диференціальних рівнянь з точкою звороту" (Кількість коментарів: 0)
M38 Теоретичні основи нової лазерної електрон-атомної та іонної спектроскопії за рахунок зіткнень і лазерної фотоелектронної гамма-ядерної спектроскопії молекул (Кількість коментарів: 31)
M45 Цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування" (Кількість коментарів: 1)
M48 Цикл наукових праць "Варіаційні проблеми та оптимізація систем з розподіленими параметрами" (Кількість коментарів: 3)
M49 Вибухові змінні зорі на пізніх стадіях еволюції (Кількість коментарів: 0)
M53 Обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації при відпрацюванні тонких вугільних пластів (Кількість коментарів: 6)
M56 Синтез та доклінічні випробування нанокомпозитних остеопластичних матеріалів (Кількість коментарів: 10)
M57 Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний елемент з плівками Ленгмюра-Блоджетт на електроді (Кількість коментарів: 0)
M58 Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю (Кількість коментарів: 0)
M62 Розробка та впровадження енергозберігаючих технологічних схем і процесів виробництва вольфрамових стрічок та катодів для електронно-променевих установок (Кількість коментарів: 1)
M65 Змінність активних ядер галактик як джерело інформації про їх будову (Кількість коментарів: 0)
M73 Цикл наукових праць "Методи структурного та параметричного синтезу сучасних мультисервісних телекомунікаційних мереж" (Кількість коментарів: 7)
M82 Цикл наукових праць "Моделювання й розрахунок змін напруженого та електропружного стану елементів конструкцій із тріщинами та тонкими включеннями" (Кількість коментарів: 13)
M83 Цикл наукових праць "Прикладний спектральний аналіз несамоспряжених операторів ". (Кількість коментарів: 1)
M84 Захист інформації методами комп’ютерної стеганографії (Кількість коментарів: 8)
M85 Цикл наукових праць "Аеродинамічна оптимізація профілів компресорних решіток авіаційних газотурбінних двигунів на основі комп’ютерного моделювання" (Кількість коментарів: 0)
M86 Хвилі в пружних хвилеводах обмежених розмірів при антисиметричних коливаннях (Кількість коментарів: 0)
M87 Цикл наукових праць "Математичне моделювання нестаціонарних процесів у п’єзокерамічних перетворювачах при імпульсному електромеханічному навантаженні" (Кількість коментарів: 3)
M88 Цикл наукових праць "Вплив металевих включень на структуру та властивості природних наноструктурних матеріалів" (Кількість коментарів: 6)
M89 Цикл наукових праць "Гранична роздільна здатність квадрупольних систем формування субмікронних іонних зондів для мікроаналізу та продукування наноструктур" (Кількість коментарів: 0)
M90 Цикл наукових праць "Імовірнісні розподіли на групах, в спектральній теорії та геометрія випадкових процесів" (Кількість коментарів: 1)
M92 Нові механізми електронного транспорту в приладових структурах та омічних контактах на основі широкозонних напівпровідників (Кількість коментарів: 13)
M93 Цикл наукових праць “Корозійно-воднева деградація сталей тривало експлуатованих магістральних нафтогазопроводів, її оцінювання та запобігання” (Кількість коментарів: 18)
M96 Цикл наукових праць "Нові кристалофосфори на основі оксидних та фторидних матриць, активованих рідкісноземельними іонами, для використання у фотоніці, оптиці та медицині" (Кількість коментарів: 17)
M97 Розробка імплантаційних матеріалів на основі фосфатів кальцію для реконструктивної хірургії (Кількість коментарів: 0)
M98 Розробка матеріало-енергозберігаючої технології інжекційного рафінування чавуну зернистим магнієм у великовантажних ковшах (Кількість коментарів: 11)
M99 Цикл наукових праць "Виявлення особливостей коливань лопаткового апарату сучасних турбомашин з метою зниження рівня локалізації вібраційних напружень та з урахуванням властивостей новітніх матеріалів і пошкоджень" (Кількість коментарів: 4)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M21 Геолого-економічне моделювання та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази для чорної металургії України (Кількість коментарів: 34)
M37 Наукові основи і застосування методів теорії миттєвої потужності в задачах енергоресурсозбереження засобами електроприводу (Кількість коментарів: 0)
M43 Цикл наукових праць "Геоекологічний та фізико-географічний аспекти дослідження території" (Кількість коментарів: 6)
M51 Цикл наукових праць "Оцінка та прогноз біоризиків водного середовища в Україні та Білорусії на основі мультимаркерного аналізу стану водних тварин" (Кількість коментарів: 0)
M94 Розробка акустичних диференціально-часових методів і засобів контролю динаміки природних вод (Кількість коментарів: 0)
M95 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування землі (Кількість коментарів: 14)
M100 Нестаціонарні процеси теплообміну та гідродинаміки одно- та двофазових середовищ в елементах теплообмінного обладнання АЕС (Кількість коментарів: 1)
M101 Розвиток теорії та створення адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об'єктів (Кількість коментарів: 11)
M105 Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля (Кількість коментарів: 19)
M108 Цикл наукових праць "Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла" (Кількість коментарів: 0)
M110 Цикл наукових праць "Дослідження генетичної різноманітності трьох основних лісоутворюючих видів України як основа збереження та відтворення їх генофондів" (Кількість коментарів: 24)
M111 Цикл наукових праць "Роль біоценозів штучних субстратів в процесах самоочищення прибережних вод" (Кількість коментарів: 0)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M3 Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур (Кількість коментарів: 10)
M12 Синтез та термічні перетворення гетерометальних акваамінофосфатів (Кількість коментарів: 6)
M14 Консервація донорської крові тварин факторами штучного гіпобіозу (Кількість коментарів: 0)
M16 Відтворення гетерозиготного генотипу рослин (Кількість коментарів: 2)
M63 Цикл наукових праць "Вплив домішок (HgX, Ga2X3, Er2X3, X=S, Se) на структуру та оптичні властивості халькогенідних стекол на базі GeX2 (Кількість коментарів: 0)
M69 Поліоксовольфрамати з двозарядними катіонами s-, p- та d-металів (Кількість коментарів: 0)
M70 Синтез та властивості 2-тіоксопіридин-3-карбоксамідів (Кількість коментарів: 0)
M72 Адаптивні стратегії стійкості видів роду Мagnolia L. при інтродукції в Україні (Кількість коментарів: 1)
M77 Цикл наукових праць "Дослідження та оптимізація фізичних властивостей плівок халькогенідів цинку та кадмію для використання у сонячній енергетиці" (Кількість коментарів: 0)
M79 Етапне хірургічне лікування постраждалих із політравмою (Кількість коментарів: 0)
M91 Цикл наукових праць "Нематичні колоїди: теорія та експеримент" (Кількість коментарів: 5)
M102 Цикл наукових праць "Координаційні сполуки зі спін-кросовером та поліядерні обмінні кластери як основа для створення нових матеріалів з різними функціональними властивостями" (Кількість коментарів: 6)
M103 Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні гомо- та гетероядерні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як основа для ефективних люмінесцентних випромінювачів" (Кількість коментарів: 2)
M104 Цикл наукових праць "Біомаркери інфекційних захворювань на прикладі туберкульозу та дифтерії" (Кількість коментарів: 0)
M106 Дослідження молекулярних механізмів клінічної ефективності рекомбінантного інтерферону людини при терапії злоякісних новоутворень (Кількість коментарів: 7)
M107 Цикл наукових праць "Проникність мітохондріальних мембран як нова мішень кардіопротекції" (Кількість коментарів: 11)
M121 Удосконалення системи діагностичних заходів для прогнозування перебігу травматичних деформацій шийного відділу хребта (Кількість коментарів: 21)
M122 Цикл наукових праць “Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов ” (Кількість коментарів: 0)
M123 Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів (Кількість коментарів: 19)
M124 Цикл наукових праць "Роль імунологічних та генетичних чинників в патогенезі алергічних захворювань" (Кількість коментарів: 0)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M6 Цикл наукових праць "Екологізація аграрного виробництва" (Кількість коментарів: 27)
M7 Цикл наукових праць "Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання" (Кількість коментарів: 1)
M8 Монографія "Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання" (Кількість коментарів: 0)
M22 Політика сусідства Європейського Союзу та Україна: теоретичний і практичний виміри (Кількість коментарів: 7)
M23 Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств (Кількість коментарів: 121)
M26 Соціальна стратифікація та соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні (Кількість коментарів: 0)
M30 Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України (Кількість коментарів: 1)
M34 Трудовий капітал підприємств ресторанного господарства: теорія та методологія управління (Кількість коментарів: 17)
M36 Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга (Кількість коментарів: 1)
M39 Цикл наукових праць "Фінансово-інституційні чинники модернізації національної економіки" (Кількість коментарів: 12)
M40 Фінансовий механізм реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності в Україні (Кількість коментарів: 2)
M41 Дидактичні особливості проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку (Кількість коментарів: 0)
M42 Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 31)
M44 Цикл наукових праць "Отримання інформації органами державної влади: проблеми теорії і практики" (Кількість коментарів: 33)
M46 Цикл наукових праць "Оніми в літературній мові українського народу" (Кількість коментарів: 2)
M50 Монографія "Запитання соціологічної анкети: методологічні проблеми конструювання" (Кількість коментарів: 4)
M52 Теоретичні та методичні засади інвестиційного забезпечення промислової діяльності регіону (Кількість коментарів: 7)
M54 Цикл наукових праць "Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: досвід для України" (Кількість коментарів: 21)
M55 Цикл наукових праць “Формування адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи” (Кількість коментарів: 2)
M59 Розвиток регіонального ринку нерухомості в рекреаційних територіях України (Кількість коментарів: 4)
M61 Цикл наукових робіт "ІКТ підтримка підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін" (Кількість коментарів: 0)
M64 Цикл наукових праць "Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз" (Кількість коментарів: 10)
M67 Цикл наукових праць "Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861 – 1917)" (Кількість коментарів: 13)
M68 Цикл наукових праць "Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика" (Кількість коментарів: 24)
M71 Цикл наукових праць "Модернізація управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня" (Кількість коментарів: 20)
M74 Сучасна концептологія: концепт життя в українській фраземіці (Кількість коментарів: 0)
M76 Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом (Кількість коментарів: 1)
M78 Нечіткі концептуальні моделі та методи інтерпретації природно-мовної текстової інформації (Кількість коментарів: 0)
M80 Полікультурна освіта майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (Кількість коментарів: 44)
M81 Цикл наукових праць "Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні" (Кількість коментарів: 30)

Сторінки