Ви є тут

Створення природоохоронних, ресурсозберігаючих технологій очистки природних і стічних вод та утилізації осадів


Номер роботи - P 20 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

Автори: Астрелін І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчик В.М., Епоян С.М., Кашковський В.І. Євдокименко В.О.

Метою роботи є вирішення актуальної проблеми захисту водних ресурсів України від механічних, хімічних, біологічних і радіологічних антропогенних забруднень, які чинять шкідливий вплив на екологічне благополуччя природних водних об'єктів. Створено наукові основи визначення раціональних умов ефективного застосування реагентних, електрохімічних, сорбційних, біосорбційних, коагуляційних, флотоекстракційних та мембранних процесів в технологіях очищення природних і стічних вод. Розвинуто теоретичні основи технологій одержання нових сорбентів, коагулянтів, нанокомпозитних матеріалів, реагентів, застосування матеріалів капілярної дії та геотекстильних матеріалів для зневоднення і утилізації гідрофільних осадів водоочищення.

На основі розвитку концептуальних засад запропоновано і реалізовано мало- і безвідходні природоохоронні і ресурсозберігаючі технології очищення поверхневих, підземних, стічних вод від нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин, мінеральних солей, органічних барвників, завислих речовин різного походження, нітратів, фосфатів, радіонуклідів, йонів важких металів з повторним використанням очищених стічних вод.

Створено, апробовано і впроваджено природоохоронні технології кондиціювання якості природних вод зниженням: 1) забору свіжої води; 2) споживання антропогенного хлору для знезараження; 3) застосування біогенних сполук при водоочищенні. Одержано нові ефективні нанокомпозитні і мембранні матеріали, вуглецеві і гібридні сорбенти, нове покоління сорбентів і коагулянтів на основі природної сировини України і виробничих відходів для вилучення із стічних і природних вод забруднюючих домішок різної хімічної природи. Реалізовано нові природоохоронні і ресурсозберігаючі технології регенерації відпрацьованих сорбентів, утилізації, обробки, зневоднення, кондиціювання і розміщення гідрофільних небезпечних осадів водоочищення.

Більшість положень, розроблених авторами з теорії водоочищення, є новітніми, а відповідні процеси і технологічні рішення відповідають світовому рівню або перевищують світові аналоги. Розроблені нові технології очищення природних і стічних вод і одержання нових реагентів і матеріалів успішно пройшли дослідно-промислові випробування або впровадження на 60 підприємствах з загальним економічним ефектом 37,742 млн. гривень. МОЗ України видано дозвіл на безпечне використання у технологіях водоочищення нових сорбентів. Результати роботи включено у Державні будівельні норми.

Кількість публікацій: 844, в т.ч. 29 монографій, 664 статті (228 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 391 (згідно з базою даних Scopus). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 151 патентом. За даною тематикою захищено 8 докторських та 62 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 24 листопада 2016 року о 14.30  годині на засіданні Вченої ради Вінницького національного технічного університету за адресою: м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, (головний корпус, зал засідань).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.