Ви є тут

Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень


Номер роботи - P 19 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка".

Автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., д.т.н. Пілюгин В.І., к.т.н. Снігур В.Г., Мкртчян С.В., д.т.н. Гапєєв С.М., д.т.н. Солодянкін О.В., к.т.н. Вигодін М.О.

Метою роботи є оптимізація і подовження життєвого циклу вугільних шахт шляхом реалізації комплексу адаптованих до гірничо-геологічних умов Західного Донбасу інноваційних технологій підготовки виробничих дільниць виробками підвищеної стійкості, їх відпрацювання струговими установками, переходу високоамплітудних тектонічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля, з одночасним впровадженням комплексу заходів з охорони навколишнього середовища та диверсифікації основного виробництва на стадії його завершення.

Авторами на основі теоретичних досліджень і натурних експериментів розроблено комплекс адекватних математичних моделей геомеханічних систем «підземний об’єкт-породний масив», встановлені нові закономірності деформування структурно порушеного гірничими роботами породного масиву, обґрунтовані параметри безпечних, економічно і екологічно доцільних конструкцій комбінованого кріплення та технологій їх спорудження у складних геомеханічних умовах і в зонах тектонічного порушення, запропоновано нову концепцію synchro-mining для забезпечення сталого функціонування депресивних гірничодобувних територій на основі стратегії управління розвитком шахт.

Для складних гірничо-геологічних умов впроваджено комбіноване кріплення капітальних виробок, що є кращим за світові аналоги. Обґрунтовано рецептури твердіючих сумішей та вперше в Україні введено в експлуатацію підземний дробильний комплекс для використання порід в технології кріплення підземних виробок без видачі їх на поверхню. Впроваджено безлюдну технологію видобутку вугілля для умов шахт Західного Донбасу. Вперше у світовій практиці здійснено перехід високоамплітудного тектонічногопорушення, що дозволило без будівництва вертикальних стволів і поверхневого комплексу додатково розкрити і здійснити розробку близько 50 млн. т запасів вугілля, подовжити на 15 і 25 років життєвий цикл двох шахт. Актуалізовано програму диверсифікації діяльності шахт Павлоградського регіонуна стадії їх експлуатації і закриття. Впровадження сучасних технологій розкриття та відпрацювання продуктивних запасів дозволило за 5 років збільшити річний видобуток вугілля з 16 до 20 млн. тон. Досягнутий економічний ефект склав 9,575 млрд. гривень. 

Кількість публікацій: 25 монографій, 4 підручники, 350 статей (44 - у міжнародних виданнях), 6 нормативних документів.  Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science– 2/1; Scopus – 5/1; Google Scholar –364/8. Зареєстровано наукове відкриття, отримано 14 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 3 докторських та 11 кандидатських дисертацій.