Ви є тут

Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму


Номер роботи - P 34 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України.

Автори: Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.

Створено теоретичне підґрунтя щодо різних аспектів реалізації біологічних ефектів цитокінів на тлі розвитку злоякісного новоутворення та розкрито певні механізми толерантності імунної системи при пухлинному рості. Отримано низку фундаментальних результатів щодо здатності модифікованих пухлино-асоційованих антигенів до індукції довготривалої імунної відповіді.

Авторами вирішено ряд нових фундаментальних проблем. Вперше досліджено молекулярний профіль злоякісних клітин, виділено пухлино-асоційовані антигени з метою їх модифікації як підґрунтя для індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу захворювання при проведенні біотерапії хворих на дану патологію.

Дослідження є ключовими етапами у створенні, вивченні механізмів дії, ефективності та впровадження в практичну онкологію нових антиметастатичних препаратів, до яких, в першу чергу, відносяться цитокіни, зокрема ІЛ-2, та інші імунобіологічні засоби.

 Результати дослідження мають значення, як для фундаментальної, так і для клінічної онкології.

Кількість публікацій: 203, в т.ч. 8 монографій, 149 статей, 6 методичних рекомендацій, 7 інформаційних листів. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2483 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 30. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 33 патентами. За даною тематикою захищено 3 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 15 листопада 2016 року о 12.00 на засіданні Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34 (фізико-хімічний корпус, актова зала).

Матеріали  громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.