Ви є тут

Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи


Номер роботи - P 7 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

 

Автори: Гачкевич О.Р., д.ф.-м.н., Попович В.С., д.т.н., Терлецький Р.Ф., д.ф.-м.н., Ясінський А.В., д.ф.-м.н., Харченко В.В., чл.-к., Чирков О.Ю., д.т.н., Махненко О.В., д.т.н., Лобода В.В., д.ф.-м.н.

 

Створено нові моделі механіки зв'язаних полів та відповідні їм ефективні методики розрахунку, дослідження і оптимізації механічних, теплових, дифузійних, електромагнітних та радіаційних полів у структурно-неоднорідних конструктивних та функціональних елементах, зокрема багатокомпонентних і шаруватих.

Авторами отримано пріоритетні результати з комплексного врахування особливостей взаємодії розглядуваних зв'язаних полів у матеріальному континуумі, пружно-пластичного характеру деформування, нелінійності електричних, магнітних, теплових і механічних властивостей та термочутливості матеріалів, специфіки наявних силових, теплових, електромагнітних і радіаційних навантажень, в тому числі високоінтенсивних.

Отримано низку фундаментальних закономірностей термомеханічної поведінки елементів (як з матеріалів низької електропровідності чи п’єзоелектричних, так і електропровідних феромагнітних і неферомагнітних) за електромагнітного опромінення різного частотного діапазону та інтенсивних комплексних силового та теплового навантажень. Запропоновано нові підходи, які розширили та узагальнили класи математичних моделей і методів механіки зв'язаних полів та механіки деформівного твердого тіла за комплексних зовнішніх навантажень, які включають високотемпературний нагрів, електромагнітне та радіаційне опромінення.

Результати роботи використано для опрацювання методик прогнозування й оптимізації параметрів напружено-деформованого стану відповідальних елементів енергетичного обладнання, зокрема, атомних реакторів, барабанів котлів високого тиску, парогенераторів та теплообмінників, оптимізації за різними критеріями технологій обробок з використанням силових, теплових і електромагнітних факторів дії та створення теоретичних основ таких обробок, а також розробки прогресивних технологій зварювання, в тому числі термічного правлення зварних тонкостінних конструкцій.

 

Кількість публікацій: 12 монографій, національний нормативний документ, довідниковий посібник, 154 статті (120 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 761 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 14, та 2051 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 19. Отримано 4 деклараційні  патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 12 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

 

 

Громадське обговорення роботи відбулося 28 вересня 2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України за адресою: м. Київ, вул. Нестерова, 3.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.