Ви є тут

Цикл наукових праць “Спектроскопія термічної багатокомпонентної плазми електродугового розряду з домішками парів міді”


Номер роботи - M 98 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Борецький В.Ф., к.ф.-м.н.

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Цикл складається з 15 статей, 25 тез доповідей, опублікованих у період з 2007-2012р.

Методами оптичної емісійної та лінійної лазерної абсорбційної спектроскопії досліджено параметри плазми електродугового розряду між мідними електродами у потоці повітря, аргону та вуглекислого газу при силі струму від 3,5 до 100 А.

Дослідженнями у потоці повітря показано, що поведінка температури плазми при зміні величини потоку робочого газу може бути використана для оцінки інтенсивності потоків власної конвекції.

Встановлено, що потік газу порядку 6 л/хв не призводить до відхилення стану плазми від ЛТР при силі струму 3,5 та 30 А. При збільшенні струму розряду до 50 та 100 А встановлено наявність самообернення контурів окремих спектральних ліній CuI. Запропоновано враховувати параметри контуру спектральних ліній при оцінці їх самопоглинання в плазмі електродугового розряду.

Проведено селекцію абсолютних значень спектроскопічних констант ліній атома міді на основі поведінки заселеностей рівнів на діаграмі Больцмана. Встановлено, що плазма електродугового розряду у потоці вуглекислого газу з витратами 6 л/хв перебуває в стані ЛТР лише при силі струму 3,5 А, а при струмах 30, 50 та 100 А є нерівноважною. Здійснено розрахунок компонентного складу плазми з використанням двотемпературної моделі. Показано, що дисоціації обох молекул CO2 та CO є нерівноважними.

Кількість публікацій: 106, в т.ч. 27 статей, 79 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 15 (згідно баз даних Scopus), h-індекс =2.