Ви є тут

2014, Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин (Кількість коментарів: 17)
M3 Цикл наукових праць “Дослідження сучасних проблем геометричної теорії функцій і теорії апроксимацій” (Кількість коментарів: 11)
M4 Цикл наукових праць "Нанопорошкові матеріали та структури на їх основі для створення газосенсорних систем нового покоління" (Кількість коментарів: 5)
M5 Цикл наукових праць «Складні марковські моделі та їх статистичні застосування» (Кількість коментарів: 7)
M6 Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки густоти накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України (Кількість коментарів: 5)
M7 Прямий метод Ляпунова для імпульсних систем та його застосування до дослідження критичних положень рівноваги (Кількість коментарів: 2)
M8 Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості" (Кількість коментарів: 8)
M9 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації (Кількість коментарів: 4)
M10 Матеріали з колосальним магнітоопором: трансформація магнітного стану під дією хімічних заміщень і розмірних факторів (Кількість коментарів: 4)
M11 Цикл наукових праць “Особливості електронних властивостей низьковимірних провідних систем у зовнішніх полях” (Кількість коментарів: 15)
M12 Розробка і розвиток методів прогнозу газової кінетики і тепло- масопереносу у вугільних пластах з урахуванням виду їх напружено-деформованого стану (Кількість коментарів: 1)
M13 Цикл наукових праць "Дифракційно- оптимізовані оригінальні малогабаритні широкосмугові антени для систем зв’язку нового покоління" (Кількість коментарів: 2)
M14 Цикл наукових праць "Характеризаційні задачі на абелевих групах, спектральні кратності ергодичних дій та класифікація мір на канторовських просторах" (Кількість коментарів: 4)
M17 Цикл наукових праць "Натурні дослідження дрібномасштабної структури морської поверхні дистанційними методами" (Кількість коментарів: 0)
M18 Цикл наукових праць «Новітні матеріали на основі оксиду цинку для створення пристроїв оптоелектроніки» (Кількість коментарів: 12)
M19 Оптимізація шлакового режиму доменної плавки на основі розроблених нових критеріїв та методик в сучасних сировинних умовах роботи доменних печей України (Кількість коментарів: 9)
M20 Цикл наукових праць “Оцінювання впливу технологічних чинників на роботоздатність конструкційних сталей об’єктів тривалої експлуатації в енергетиці та нафтопереробній промисловості” (Кількість коментарів: 18)
M21 Підвищення характеристик опору втомі зварних з’єднань легких сплавів і елементів експлуатуємих металоконструкцій високочастотною механічною проковкою (Кількість коментарів: 0)
M23 Цикл наукових праць "Резонансні та когерентні ефекти квантової електродинаміки в сильних лазерних (Кількість коментарів: 0)
M24 Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів (Кількість коментарів: 20)
M37 Числове моделювання електрометрії свердловин (Кількість коментарів: 8)
M55 Адаптація стругової технології відпрацювання вугільних пластів до гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу (Кількість коментарів: 3)
M58 Гідродинаміка глибоководних платформ для умов Чорного моря (Кількість коментарів: 0)
M62 Імпульсні магнітні поля для прогресивних технологій. Магнітно-імпульсні технології для формовки кузовних елементів автомобілів (Кількість коментарів: 0)
M65 Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів (Кількість коментарів: 23)
M67 Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій (Кількість коментарів: 28)
M68 Цикл наукових праць "Іоносферні прояви акустико-гравітаційних хвиль у спокійних і збурених умовах" (Кількість коментарів: 12)
M69 Комп’ютерне моделювання динамічних об’єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передатних функцій (Кількість коментарів: 0)
M70 Цикл наукових праць «Комплексне підвищення надійності та ефективності залізобетонних і кам’яних будівель в умовах сейсмонебезпеки» (Кількість коментарів: 3)
M71 Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів) (Кількість коментарів: 33)
M72 Цикл наукових праць «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач» (Кількість коментарів: 30)
M73 Цикл наукових праць "Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер галактик на основі близьких та далеких оглядів неба" (Кількість коментарів: 2)
M75 Нейроеволюційні методи обробки інформації та управління (Кількість коментарів: 0)
M80 Підвищення продуктивності та якості формування зображень тривимірних об’єктів в опто-електронних системах (Кількість коментарів: 0)
M85 Проточний кавітатор з високою інтенсивністю ультразвуку для обробки рідких середовищ (Кількість коментарів: 18)
M88 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і матеріалів з метою підвищення стійкості футерівок конверторів та сталерозливальних ковшів (Кількість коментарів: 7)
M90 Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах (Кількість коментарів: 18)
M92 Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх приладів оптоелектроніки (Кількість коментарів: 21)
M95 Цикл наукових праць "Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію і бісмуту" (Кількість коментарів: 20)
M96 Система інсерційного моделювання (Кількість коментарів: 0)
M98 Цикл наукових праць “Спектроскопія термічної багатокомпонентної плазми електродугового розряду з домішками парів міді” (Кількість коментарів: 5)
M99 Створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць України (Кількість коментарів: 26)
M104 Теоретичні дослідження і розробка методів комп’ютеризації мереж електропостачання залізниць України як основи енергозбереження і безпеки руху (Кількість коментарів: 18)
M107 Цикл наукових праць «Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії нелінійних динамічних систем та їх застосування» (Кількість коментарів: 7)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M64 Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління (Кількість коментарів: 16)
M81 Підвищення рівня екологічної безпеки теплохолодозабезпечення будівель шляхом збалансованого використання альтернативних та традиційних джерел енергії (Кількість коментарів: 5)
M83 Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив (Кількість коментарів: 0)
M87 Цикл наукових праць "Реалізація інноваційного енергетичного потенціалу транспортного засобу комплексом прогресивних науково-технічних рішень" (Кількість коментарів: 0)
M97 Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України (Кількість коментарів: 36)
M100 Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги (Кількість коментарів: 36)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M25 Цикл наукових праць "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літій провідних і надвисокочастотних оксидних систем" (Кількість коментарів: 15)
M26 Застосування низьких температур для створення девіталізованих судинних скафолдів (Кількість коментарів: 0)
M27 Цикл наукових праць “Модуляція секреторного процесу за участі глутаматних транспортерів та рецепторів” (Кількість коментарів: 7)
M28 Цикл наукових праць "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань" (Кількість коментарів: 16)
M29 Пригнічення злоякісності пухлинних клітин як шлях підвищення ефективності терапії онкологічних хворих (Кількість коментарів: 14)
M30 Метаболітний, білковий та фітогормональний статус бобово-ризобіальних систем як потенційний маркер адаптивних реакцій до стресових чинників навколишнього середовища (Кількість коментарів: 11)
M31 Цикл наукових праць «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні» (Кількість коментарів: 23)
M32 Цикл наукових праць "Фундаментальні основи створення нових поліфункціональних наноматеріалів з інтерфероногенною та противірусною активністю" (Кількість коментарів: 14)
M39 Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки (Кількість коментарів: 15)
M43 Біопрепарат комплексної дії РИЗОГУМІН у сучасних технологіях вирощування бобових культур (Кількість коментарів: 7)
M48 Клініко-морфологічне обґрунтування комплексного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї (Кількість коментарів: 31)
M49 Вдосконалення хірургічного лікування хворих на рак ободової кишки шляхом впровадження мультимодальної програми швидкого відновлення (Кількість коментарів: 0)
M50 Створення нового оригінального лікарського засобу на основі дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону (Кількість коментарів: 11)
M56 Активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність оксидативного стресу при застосуванні кластерних сполук ренію з алкільними лігандами як протипухлинних засобів (Кількість коментарів: 0)
M57 Цикл наукових праць "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" (Кількість коментарів: 20)
M74 Цикл наукових праць "Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій" (Кількість коментарів: 16)
M82 Цикл наукових праць "Полімеризація плівок фулеритів при легуванні металами та опроміненні" (Кількість коментарів: 6)
M94 Цикл наукових праць "Сенсори на основі іонних асоціатів для визначення біологічно-активних речовин" (Кількість коментарів: 5)
M101 Цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму" (Кількість коментарів: 19)
M103 Сучасні методи отримання, культивування та застосування стовбурових клітин тваринного походження у біології та ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 32)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Історичний культуротворчий контекст сучасних культурологічних інновацій (Кількість коментарів: 12)
M16 Цикл наукових праць «Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України» (Кількість коментарів: 9)
M33 Цикл наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку» (Кількість коментарів: 20)
M34 Цикл наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України» (Кількість коментарів: 20)
M35 Цикл наукових праць “Сільські території України в період економічних трансформацій: проблеми та шляхи забезпечення розвитку” (Кількість коментарів: 17)
M36 Бібліометричні дослідження української періодики (Кількість коментарів: 20)
M38 Цикл наукових праць "Боротьба за українську державність у 1917-1921 рр.: політичні та соціальні аспекти" (Кількість коментарів: 4)
M40 Цикл наукових праць « Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України» (Кількість коментарів: 4)
M41 Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання (Кількість коментарів: 37)
M42 Цикл наукових праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт у цивільному праві України» (Кількість коментарів: 0)
M47 Трансформації на ринку зерна в контексті розширення ємності внутрішнього ринку продовольства та експортного потенціалу України (Кількість коментарів: 0)
M51 Творча взаємодія батьків і дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків (Кількість коментарів: 0)
M59 Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) (Кількість коментарів: 1)
M60 Цикл наукових праць "Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії" (Кількість коментарів: 0)
M61 Цикл наукових праць "Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя" (Кількість коментарів: 3)
M63 Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів з врахуванням нозологій (Кількість коментарів: 96)
M66 Інноваційні технології зміцнення здоров’я студенток в процесі фізичного виховання (Кількість коментарів: 0)
M76 Цикл наукових праць «Об’єкт іпотечного правовідношення» (Кількість коментарів: 1)
M78 Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку регіонів: теорія та практика (Кількість коментарів: 5)
M84 Цикл наукових праць «Проблеми правового регулювання передвиборної агітації в Україні» (Кількість коментарів: 0)
M86 Психокультура та інтеракція в контексті експансії інформаційних технологій в авіаційній галузі (Кількість коментарів: 31)
M93 Світоглядні виміри демократичного соціуму (Кількість коментарів: 89)
M102 Цикл наукових праць «Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні» (Кількість коментарів: 0)
M105 Цикл наукових праць "Удосконалення механізмів взаємодії органів державної влади в процесі реалізації управлінських функцій" (Кількість коментарів: 19)
M108 Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві (Кількість коментарів: 29)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M15 Цикл наукових праць "Агроекологічна оцінка ґрунтів" (Кількість коментарів: 6)
M22 Створення технологічних та енергозберігаючих засобів підвищення ефективності алмазно-абразивного оброблення в машинобудуванні (Кількість коментарів: 6)
M44 Інноваційні технології підвищення врожайності та якості продукції рослинництва в умовах змін клімату (Кількість коментарів: 4)
M45 Екологічна стійкість та продуктивність імунних до парші сортів яблуні (Кількість коментарів: 21)
M46 Розробка вдосконаленої системи фітосанітарного оздоровлення суниці садової від білої плямистості в умовах Правобережного Лісостепу України (Кількість коментарів: 1)

Сторінки