Ви є тут

Цикл наукових праць “Сільські території України в період економічних трансформацій: проблеми та шляхи забезпечення розвитку”


Номер роботи - M 35 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори: Крупін В.Є., к.е.н., Максименко А.О., к.соц.н., Пелехатий А.О.

Представлений Інститутом регіональних досліджень НАН України.

Мета - аналіз сучасних тенденцій розвитку сільських територій України в контексті структурної перебудови та економічних трансформацій, обґрунтування теоретико-методологічних положень щодо забезпечення шляхів розвитку сільських територій України з урахуванням зарубіжного досвіду, виявлення резервів забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад та чинників формування поліфункціональності сільських територій, а також визначення в контексті переходу до ринкової економіки змін у споживчій поведінці сільського населення як фактора активізації розвитку локальних й дистанційних ринків товарів та послуг. Наукова новизна полягає в розробленні сучасних теоретико-методологічних підходів до розвитку сільських територій на основі визначення особливостей їх функціонування в сучасних економічних умовах з врахуванням впливу трансформаційних процесів. Робота відрізняється від вітчизняних та зарубіжних аналогів комплексним підходом до вирішення завдань забезпечення економічного розвитку сільських територій. Розроблений авторами напрям наукових досліджень передбачає імплементацію інноваційних підходів до управління розвитком сільських територій з метою активізації соціально-економічних процесів та підвищення їх ефективності на основі формування поліфункціональності сільських громад, оптимізації їх фінансового забезпечення та сприяння економічній самодостатності, розвитку інформаційної інфраструктури. Практичне значення результатів відображено у розроблених програмних документах, орієнтованих на розвиток сільських територій. Ефект від впровадження положень циклу на рівні державних і регіональних органів влади полягає в оптимізації управління розвитком сільських територій, ефективнішому вирішенні існуючих проблем вітчизняних сіл та формуванні передумов для їх сталого розвитку на основі поліфункціональності.

Кількість публікацій: 120, в т. ч за темою роботи - 74 (5 колективних монографій, 33 статті (6 - у зарубіжних журналах), 33 тези доповідей, 3 науково-аналітичних доповіді та брошури).