Ви є тут

Цикл наукових праць “Особливості електронних властивостей низьковимірних провідних систем у зовнішніх полях”


Номер роботи - M 11 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Власій Н.Д., к.ф.-м.н., Гамаюн О.В., к.ф.-м.н., Кухтарук С.М., к.ф.-м.н., Слободенюк А.О., к.ф.-м.н.

Представлений Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

Цикл наукових праць складається з 17 наукових статей.

 Авторами побудувано теорію індукування заряду, струму та конденсату низьковимірних систем діраківських ферміонів у зовнішньому полі топологічних дефектів. Отримано точні аналітичні вирази для електронної густини станів графену з різними дисклинаціями.

Знайдено критичне значення константи електрон-електронної взаємодії, при якому в системі відбувається екситонна конденсація, що приводить до генерації щілини в спектрі квазічастинок. При врахуванні додаткової чотириферміонної взаємодії знайдено фазову діаграму та розраховано критичні індекси екситонного фазового переходу. Показано, що за наявності магнітного поля значення критичної константи зменшується до нуля.

Визначено основні характеристики самоузгоджених коливань нерівноважного двовимірного електронного газу в полі диполя віддаленої наночастинки. Знайдено локальну густину електронних станів двовимірних ферміонних систем (з різними законами дисперсії) в присутності вихора Ааронова-Бома та однорідного магнітного поля.

Отримані результати є принципово важливими як для розуміння природи нової фізики низьковимірних систем в цілому так і для практичного їх використання в подальших експериментальних дослідженнях

Кількість публікацій:  17 статей, в т.ч. 16 у міжнародних виданнях. Загальна кількість цитувань публікацій, що входять до циклу робіт складає 145 (згідно бази даних SCOPUS).