Ви є тут

Цикл наукових праць "Фундаментальні основи створення нових поліфункціональних наноматеріалів з інтерфероногенною та противірусною активністю"


Номер роботи - M 32 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Панчук Р.Р., к.б.н., Малюкіна М.Ю., Іванова О.С., к.х.н., Богорад-Кобельська О.С., к.б.н.

Представлена Інститутом біології клітини НАН України.

Цикл наукових праць складається з 32  статей.

Створено основи розробки нових поліфункціональних наноматеріалів з інтерфероногенною та антивірусною активністю. Опрацьовано методи вивчення їх біобезпечності (токсичності, мутагенності, здатності до індукції інтерферону та продукції про- і протизапальних цитокінів). Отримано низку фундаментальних результатів щодо впливу застосованих у дослідженні сполук на інтенсивність та характер цитокінової відповіді організму, перебіг окисного стресу, індукованого УФ-опроміненням, пероксидом водню чи вірусною інфекцію із застосуванням методу експрес-оцінки флуоресцентними зондами функціонального стану клітин. В умовах окисного стресу досліджена комбінаторна дія антиоксидантів та протипухлинних препаратів та показано, що зниження продукції активних форм кисню за допомогою новітніх антиоксидантів супроводжується зниженням токсичної дії ліків на нормальні клітини організму.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати дослідження змін плазматичного та мітохондріального потенціалів клітин, які дозволили пояснити механізми дії досліджених сполук, як мембрано-опосередковані. Запропоновано новітні підходи до синтезу високоактивних наноматеріалів, а також доведено перспективність їх застосування в умовах індукованого окисного стресу.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач розробки нанобіокомпозитних противірусних препаратів, зокрема, на основі наночастинок діоксиду церію та інтерферону, та показано значно вищу ефективність розробленого нанобіокомпозиту у порівнянні з вихідними сполуками.

Результати циклу мають значення для наступних масштабних доклінічних досліджень з метою розробки нових стратегій терапії злоякісних новоутворень людини та впровадження у клінічну практику нових вітчизняних перспективних та ефективних поліфункціональних наноматеріалів з інтерфероногенною та противірусною активністю.

Кількість публікацій: 77, в т.ч. 32 статті (21 у зарубіжних журналах), 54 тези доповідей, отримано патент, загальна кількість посилань на публікації авторів - 182 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 7.