Ви є тут

Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання


Номер роботи - M 41 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Автухов К.А., к.ю.н.

Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Розроблено наукові засади організації процесу виконання арешту.

Розглянуто зміст та основні ознакицього покарання, проаналізовано історичний досвід його застосування. Розкрито теоретичні положення правового статусу засуджених до арешту, й особливості правового закріплення та реалізації прав і обов’язків засуджених до арешту, запропоновано шляхи вдосконалення їх законодавчого регулювання. Визначені вимоги, яким має відповідати установа для виконання в ній покарання у виді арешту, виділені особливості режиму в арештному домі. На підставі проведеного аналізу сформульовано пропозиції з удосконалення кримінального і кримінально-виконавчого законодавства.

На підставі проведеного дослідження розроблено і впроваджено проект Закону України «Про внесення змін до статті 51 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарання у виді арешту)».

Результати монографічного дослідження впроваджено у діяльність управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, Науково-дослідного інституту вивчення злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Харківської обласної спостережної комісії та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Економічний ефект від впровадження результатів дослідження проявляється у оптимізації як правового регулювання виконання арешту, так і практичної діяльності співробітників Державної кримінально-виконавчої служби. Як наслідок, належно організований процес виконання покарання здійснює більш ефективний вплив на засуджених з метою недопущення вчинення ними злочинів у майбутньому. 

Кількість публікацій: 45, в т.ч. за темою роботи: монографія, 8 статей, 13 тез доповідей.