Ви є тут

Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів


Номер роботи - P 33 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: д.т.н. Астрелін І.М., д.х.н. Мєшкова-Клименко Н.А., д.т.н. Гомеля М.Д., д.т.н. Мітченко Т.Є., д.т.н. Радовенчик В.М., д.т.н. Епоян С.М., д.х.н. Кузьмінський Є.В., д.т.н. Кишневський В.П.

Авторами теоретично досліджено і практично реалізовано раціональні умови ефективного застосування реагентних, електрохімічних, сорбційних, фотокаталітичних, знезаражуючих, біосорбційних, флотоекстракційних, електромагнітних, коагуляційних та баромембранних процесів в технологіях очищення природних і стічних вод від нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин, мінеральних солей, барвників, завислих речовин різного походження, нітратів, фосфатів, радіонуклідів, йонів важких металів.

Створено, апробовано і впроваджено ресурсо- та природозберігаючі технології кондиціонування природних вод за рахунок зниження забору свіжої води і споживання хлору для знезараження. Науково обґрунтовані, створені та використані у водоочищенні нові нанокомпозитні сорбенти на основі багатошарових вуглецевих трубок, модернізованого активного вугілля, нанорозмірних оксидів цирконію, титану, купруму, стануму, феруму. Запропоновані нові підходи до інтенсифікації і підвищення ефективності біохімічного очищення стічних вод з великим вмістом біорезистентних органічних речовин, теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено ефективність виробництва відновлювальної електроенергії з одночасним біохімічним очищенням стічних вод шляхом застосування мікробних біопаливних елементів.

Більшість положень, розроблених авторами з теорії водоочищення, є новітніми, а відповідні процеси і технологічні рішення відповідають світовому рівню. Розроблені технології впроваджено на 60 підприємствах із загальним економічним ефектом  понад 39 млн. грн.

 Кількість публікацій: 25 монографій, 23 підручники, 34 навчальних посібники, 274 статті.   Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 214/7; Scopus - 409/9; Google Scholar – 783/14. Отримано 52 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 10 докторських та 76 кандидатських дисертацій.