Ви є тут

Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і устаткування, що підвищує ефективність доменного переділу


Номер роботи - M 34 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Разработка  комплекса  ресурсосберегающих технологий  и  оборудования,  повышающего эффективность  доменного  передела


Авторы: Верховская А.А., Пополов Д.В.


  


Development  of  complex saving  resources  technologies  and  equipment  that  increase 


efficiency of  blast  redistribution


Authors: Verkhovska A.O., Popolov D.V.


 

Автори: Верховська А.О., к.т.н., Пополов Д.В. к.т.н.

 

Представлена Національною металургійною академією України.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему металургії України, яка полягає у підвищенні ефективності доменного переділу за рахунок поліпшення підготовки і якості сировини перед спіканням та подачею в доменну піч.

Розроблено наукові засади взаємозв’язку параметрів відсіву шихтових матеріалів і швидкості опускання матеріалів в доменній печі та методологію розрахунку і вибору параметрів валкового підпресувальника аглошихти.

Розроблена і впроваджена система управління ефективністю грохочення матеріалу в залежності від ходу доменної печі та підпресувальник аглошихти.

Представлені у роботі розробки мають значення для зниження собівартості українського чавуну за рахунок зменшення витрати коксу і не мають аналогів як в Україні, так і на міжнародних виробництвах.

Економічний ефект від впровадження розроблених систем та устаткування складає 4,2 млн. грн. при терміні окупності вкладень 0,9 року.

 Кількість публікацій: 41, в т.ч.   за темою роботи  монографія, підручник, 23 статті (в т.ч. 6 у зарубіжних  журналах), 7 тез доповідей. Загальний індекс цитування  публікацій складає 3 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 2.