Ви є тут

2013, Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Цикл наукових праць "Теорія та методи розв’язування задач комбінаторної оптимізації" (Кількість коментарів: 0)
M7 Цикл наукових праць «Нейтронна діагностика функціональних рідинних наносистем» (Кількість коментарів: 16)
M8 Безконтактний тривимірний нанопрофілометр (Кількість коментарів: 1)
M10 Цикл наукових праць «Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично неоднорідних об’єктів» (Кількість коментарів: 14)
M13 Створення новітньої технології виготовлення електродвигунів з екстремально високими експлуатаційними характеристиками (Кількість коментарів: 15)
M14 Наукові основи стабільного відтворення текстово-ілюстраційної інформації сучасними друкувальними засобами (Кількість коментарів: 10)
M15 Формування субмікрокристалічної структури титанових сплавів методами пластичної деформації для підвищення ресурсу відповідальних деталей газотурбінних двигунів (Кількість коментарів: 4)
M16 Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки з використанням сучасного математичного і програмно-апаратного забезпечення (Кількість коментарів: 20)
M17 Створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць України (Кількість коментарів: 1)
M18 Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх приладів оптоелектроніки (Кількість коментарів: 3)
M19 Енергоефективний спосіб автоматизації режимів роботи видобувних комбайнів на тонких пластах (Кількість коментарів: 0)
M20 Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами (Кількість коментарів: 13)
M23 Розробка нових методів визначення транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг (Кількість коментарів: 0)
M27 Оцінювання параметрів гармонічного сигналу в умовах дії завад (Кількість коментарів: 0)
M30 Створення ресурсозберігаючих технологій та новаторських технічних рішень для комплексного вирішення задач підвищення енергетичної ефективності транспортних засобів" (Кількість коментарів: 11)
M32 Цикл наукових праць "Фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням" (Кількість коментарів: 23)
M34 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і устаткування, що підвищує ефективність доменного переділу (Кількість коментарів: 31)
M36 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і матеріалів з метою підвищення стійкості футерівок конверторів та сталерозливальних ковшів (Кількість коментарів: 45)
M38 Розроблення техніки і технології для запобігання технологічним втратам газу під час реконструкції та ремонту газотранспортної системи України (Кількість коментарів: 6)
M40 Цикл наукових праць "Динаміка нижньої та середньої іоносфери над Україною" (Кількість коментарів: 5)
M41 Цикл наукових праць "Наноструктуровано оптимізовані керамічні сенсорні матеріали для створення інтелектуальних систем нового покоління" (Кількість коментарів: 26)
M45 Новітні технології створення матеріалів та покриттів у суднобудуванні (Кількість коментарів: 14)
M46 Ефективні конструктивно-технологічні рішення стільникових агрегатів ракетно-космічної техніки із полімерних композиційних матеріалів (Кількість коментарів: 12)
M49 Цикл наукових праць "Покращення комутаційних, масогабаритних і вартісних характеристик гібридних контакторів низької напруги" (Кількість коментарів: 0)
M50 Перевірка цілісності цифрового сигналу (Кількість коментарів: 2)
M51 Застосування бінарних відношень у теорії напівгруп (Кількість коментарів: 6)
M53 Цикл наукових праць "Автомати над кільцями: моделі і методи їх дослідження" (Кількість коментарів: 0)
M54 Цикл наукових праць "Класифікаційні проблеми лінійної алгебри" (Кількість коментарів: 3)
M55 Цикл наукових праць "Теоретико-структурні дослідження кілець скінченно породжених головних ідеалів та кілець матриць над ними" (Кількість коментарів: 6)
M56 Цикл наукових праць "Розвиток архітектури та системного програмного забезпечення вітчизняних суперкомп’ютерів СКІТ" (Кількість коментарів: 6)
M59 Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості" (Кількість коментарів: 3)
M60 Цикл наукових праць "Процеси фотогенерації та перенесення носіїв заряду в тонкоплівкових структурах органічних напівпровідників" (Кількість коментарів: 12)
M61 Цикл наукових праць "Вплив циклічних мартенситних перетворень різного типу на формування структурно-фазового стану і комплексу структурно-чутливих властивостей метастабільних сплавів на основі заліза" (Кількість коментарів: 0)
M62 Цикл наукових праць: "Новітні наноструктури на основі нітридів групи ІІІ: структурні, оптичні та електронні властивості" (Кількість коментарів: 20)
M63 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації (Кількість коментарів: 14)
M64 Цикл наукових праць "Вплив магнітного поля, лазерного та іонного випромінювання на процеси кристалізації і зміну магнітооптичних і геометричних характеристик гетерогенних наноструктур" (Кількість коментарів: 0)
M65 Цикл наукових праць "Властивості темної матерії за даними астрофізичних спостережень" (Кількість коментарів: 8)
M66 Цикл наукових праць "Розвиток аналітико-числових методів дослідження резонансної взаємодії електромагнітних та пружних хвиль з дефектами (Кількість коментарів: 3)
M68 Розробка критеріїв і методики оцінки фазового складу шлакових розплавів для вибору раціонального шлакового режиму доменної плавки, що забезпечує виплавку чавуну необхідної якості і зниження енергетичних витрат (Кількість коментарів: 9)
M69 Підвищення продуктивності та якості виготовлення великогабаритних деталей з високоміцних сплавів (Кількість коментарів: 21)
M70 Цикл наукових праць "Створення нових функціональних матеріалів на основі тугоплавких оксидів та галогенідів лужних металів з контрольованим структурним станом" (Кількість коментарів: 6)
M72 Цикл наукових праць "Нерівноважні процеси структуроутворення в опромінюваних кристалічних системах" (Кількість коментарів: 0)
M73 Розробка електроактивних наноструктурованих полімерних матеріалів з різною природою провідності (Кількість коментарів: 23)
M99 Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин (Кількість коментарів: 14)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M11 Цикл наукових праць «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва» (Кількість коментарів: 37)
M33 Цикл наукових праць "Наукові основи енергозбереження засобами електропривода на базі використання методів теорії миттєвої потужності" (Кількість коментарів: 30)
M35 Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив (Кількість коментарів: 2)
M58 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування Землі (Кількість коментарів: 23)
M71 Розробка та дослідження сучасних систем теплозабезпечення будівель (Кількість коментарів: 17)
M81 Цикл наукових праць "Біоіндикація екологічного стану та енергетичний аналіз урбоекосистем Києва та інших міст України" (Кількість коментарів: 13)
M82 Цикл наукових праць "Функціональна роль та індикаторне значення біокомпонентів екосистем карпатської частини басейну ріки Дністер" (Кількість коментарів: 2)
M83 Цикл наукових праць "Еколого-гідрологічні дослідження зарегульованих гірських та рівнинних річок України з метою оцінки їх стану та розробки методів управління" (Кількість коментарів: 28)
M88 Науково-технічні проблеми підвищення якості електроенергії та зменшення її втрат в сільських мережах 0,38/0,22 кВ (Кількість коментарів: 10)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Тунельовані коронарні артерії: клініко-діагностичні аспекти та лікування (Кількість коментарів: 21)
M12 Цикл наукових праць «Нові фотохромні матеріали для використання в оптоелектроніці та полімери з біоцидними властивостями» (Кількість коментарів: 6)
M44 Цикл наукових праць "Структурні особливості взаємодії купрум(І) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів" (Кількість коментарів: 0)
M47 Цикл наукових праць "Проблема біорізноманіття перлівницевих (mollusca, bivalvia, unionidae) в умовах антропогенної трансформації гідроценозів України" (Кількість коментарів: 0)
M67 Фазові рівноваги в системах оксидів церію, цирконію, гафнію та лантаноїдів (Кількість коментарів: 2)
M74 Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як базові сполуки для люмінесцентних випромінювачів широкого спектру дії" (Кількість коментарів: 0)
M75 Цикл наукових праць "Механічне пошкодження клітин в області субевтектичних температур та його вплив на життєздатність біологічних об’єктів, що кріоконсервуються" (Кількість коментарів: 0)
M76 Цикл наукових праць "Нові дані про механізм формування фібринового каркасу тромбу, рання діагностика загрози тромбоутворення та низькомолекулярні інгібітори цього процесу" (Кількість коментарів: 13)
M77 Цикл наукових праць "Фундаментальні та прикладні аспекти ефективної взаємодії мікроорганізмів і рослин у сучасних агроекосистемах" (Кількість коментарів: 22)
M78 Цикл наукових праць "Молекулярно-біологічні регуляторні механізми мембрани лімфоцитів в індукції протективного імунітету" (Кількість коментарів: 7)
M79 Цикл наукових праць "Молекулярні механізми нейродегенеративних процесів та розробка сполук для терапії цих патологій" (Кількість коментарів: 0)
M80 Цикл наукових праць "Фізіологічні основи адаптації сільськогосподарських рослин до стресових факторів" (Кількість коментарів: 32)
M93 Цикл наукових праць "Оцінка ролі сім'яної рідини в збереженні запліднюючої здатності сперматозоїдів за умов радіаційного впливу" (Кількість коментарів: 32)
M94 Особливості функціональних і метаболічних порушень у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, поєднану з хронічним холециститом і ожирінням та їх корекція (Кількість коментарів: 0)
M95 Цикл наукових праць "Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки" (Кількість коментарів: 14)
M102 Комплексна патоморфологічна діагностика неопластичних процесів щитовидної залози (Кількість коментарів: 0)
M103 Клініко-імунологічні особливості ротавірусної та ротавірусно-бактеріальної кишкової інфекції у дітей (Кількість коментарів: 11)
M104 Відмінності метаболізму вуглеводів та нуклеотидів при пухлинах молочної залози (Кількість коментарів: 1)
M105 Порівняльний аналіз анти- та проагрегаційних властивостей нестероїдних протизапальних засобів (Кількість коментарів: 12)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M6 Розвиток зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією (Кількість коментарів: 0)
M9 Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні (Кількість коментарів: 23)
M21 Контролінг в управлінні торговельними мережами. (Кількість коментарів: 32)
M22 Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом (Кількість коментарів: 0)
M24 Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства (Кількість коментарів: 0)
M28 Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 0)
M29 Цикл наукових праць «Естетична імперативність культури та цивілізації: здобутки та поразки соціуму» (Кількість коментарів: 3)
M31 Цикл наукових праць "Стратегія підприємства харчової промисловості в умовах поліциклічності середовища " (Кількість коментарів: 0)
M39 Сокільський гімнастичний рух в Україні на межі XIX – XX століть (Кількість коментарів: 0)
M42 Розвиток державного регулювання меценатської діяльності в Україні (Кількість коментарів: 0)
M43 Розвиток нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки України (Кількість коментарів: 31)
M48 Оптимізація інвестицій в проекти та програми соціально-економічного розвитку регіону (Кількість коментарів: 0)
M57 Цикл наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України» (Кількість коментарів: 7)
M84 Цикл наукових праць "Модернізація системи охорони здоров’я в контексті забезпечення сталого розвитку України" (Кількість коментарів: 24)
M85 Наукова періодика України в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 14)
M86 Цикл наукових праць "Україна і Литва у XV–XVI ст.: соціально-економічні та політико-правові відносини" (Кількість коментарів: 24)
M91 Цикл наукових праць "Протидія злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ" (Кількість коментарів: 23)
M92 Цикл наукових праць "Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню насильницькій злочинності" (Кількість коментарів: 2)
M97 Цикл наукових праць "Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні" (Кількість коментарів: 8)
M98 Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва України (Кількість коментарів: 8)
M100 Цикл наукових праць "Оптимізація цивільного судочинства в Україні" (Кількість коментарів: 19)
M101 Цикл науковихї праць "Фольклористика у класичних університетах України: історико-педагогічний аспект" (Кількість коментарів: 0)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M3 Екологічно безпечні та ресурсозберігаючі технології вирощування озимих зернових культур (Кількість коментарів: 28)
M4 Стабілізація врожайності зернових культур в умовах степу України (Кількість коментарів: 29)
M5 Особливості обміну речовин та розвиток їх порушень у високопродуктивних корів за різних періодів утримання та фізіологічних станів (Кількість коментарів: 0)
M25 Інноваційні технології маффінів функціонального призначення (Кількість коментарів: 0)
M26 Інноваційна технологія хліба з безглютенової сировини для хворих з порушеним обміном білкових речовин (Кількість коментарів: 0)
M37 Захист від електрокорозії та електрообробка бетонів, виробів і конструкцій із них (Кількість коментарів: 38)

Сторінки