Ви є тут

Порівняльний аналіз анти- та проагрегаційних властивостей нестероїдних протизапальних засобів


Номер роботи - M 105 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Сравнительный анализ анти- и проагрегационных свойств НПВС в зависимости от их антициклооксигеназной селективности


Автор: Левых А.Э.


 


 


Comparative analysis of anti- and proaggregatory properties of NSAIDs depending on their anticyclooxygenase selectivity


Author: Lievykh A.E.


 

Автор: Лєвих А.Е., к.фар.н.

 

Представлена Державним закладом «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

 

Наукова робота присвячена дослідженню впливу нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) на систему судинно-тромбоцитарного гемостазу та комплексному вивченню фармакологічної активності комбінованого антиагрегантного засобу, що містить ацетилсаліцилову кислоту та тіотриазолін.

У роботі встановлено, що різні НПЗЗ чинять різноспрямований вплив на функціональну активність тромбоцитів. Виявлено як антиагрегантні, так і проагрегантні властивості (циклооксигеназа-2) ЦОГ-2 селективних НПЗЗ, що залежать від особливостей механізму дії препарату та його дози. Доведено, що проагрегантні властивості не є їхнім клас-специфічним ефектом.

Продемонстровано доцільність комбінації рофекоксибу з антиагрегантами (ацетилсаліциловою кислотою (АСК), дипіридамолом, клопідогрелем) та антиоксидантом тіотриазоліном для зменшення небезпечної проагрегантної дії даного ЦОГ-2 селективного НПЗЗ. Вперше встановлено, що серед багатьох антиоксидантів найбільшу антиагрегантну дію виявляє тіотриазолін.

Результати наукової роботи доводять можливість НПЗЗ з високою селективністю у відношенні ЦОГ-2 (рофекоксиб, целекоксиб, німесулід) підвищувати проагрегантний статус, що дозволить оптимізувати терапію пацієнтів з високим ризиком тромбоемболічних ускладнень. Розроблено підходи до попередження зазначених негативних наслідків при застосуванні селективних НПЗЗ.

 Кількість публікацій: 57, в т.ч. за темою дослідження 9 статей, 23 тези доповідей, отримано 2 патенти..