Ви є тут

Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій


Номер роботи - P 41 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Одеським національним політехнічним університетом.

 

Автори: д.т.н. Королев О.В., д.т.н. Оборський Г.О., д.т.н. Письменний Є.М., д.т.н. Козлов І.Л., к.т.н. Гершуні О.Н., к.т.н. Ніщик О.П., к.т.н. Розумовський В.Г.

 

На основі проведених досліджень виявлено фізичний механізм самоорганізації двофазного потоку в кризу течії, встановлено причини акустичних явищ при наявності течі теплоносіїв високих параметрів, розкрито особливості течії двофазних потоків через ділянки трубопроводів з місцевими гідравлічними опорами та визначено шляхи зниження їх вібрації, визначено умови виникнення гідродинамічних ударів в трубопровідних системах енергетичного обладнання внаслідок коливальної та аперіодичної теплогідродинамічної нестійкості, встановлено визначальний критерій оптимізації ефективних стратегій управління надійністю енергообладнання.

В результаті проведення комплексних теплофізичних досліджень теплогідравлічних процесів при надкритичних параметрах теплоносія в тепловидільних збірках активних зон перспективних атомних реакторів, процесів конвективного теплообміну в розвинених теплообмінних поверхнях і теплопередавальних характеристик випаровувально-конденсаційних систем виявлено і проаналізовано нові закономірності процесів, запропоновано нові методи інтенсифікації теплообміну та на цій основі визначено функціональні залежності для розрахунку і оптимізації характеристик теплопередавальних систем і розроблено методики їх раціонального проектування. Запропоновано унікальний метод визначення умов виникнення та інтенсивності гідродинамічного удару при закритті арматури як наслідок аперіодичної нестійкості. Представлено оригінальне технічне рішення з використанням енергії пари для підживлення парогенераторів АЕС в умовах її повного електрознеструмлення.

Результати проведених досліджень впроваджено в обов’язкових для виконання нормативних документах з розрахунку котлів, реалізовано в конструкціях нових типів конвективних поверхонь, теплоутилізаторів та інших теплообмінних апаратів, що призводить до підвищення показників енергоефективності основного устаткування, втілено в оригінальних технічних рішеннях щодо пасивних систем тепловідведення і теплового захисту для підсилення бар’єрів безпеки в атомній енергетиці. Розроблені і впроваджені на підприємствах енергетики пристрої, методики і рекомендації не мають світових аналогів.

 

Кількість публікацій: 17 монографій (5 у закордонних видавництвах), 3 підручники, 4 посібники, 682 статті (104 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus – 143/5; Google Scholar – 701/12. Отримано  патент України на винахід. За даною тематикою захищено 9 докторських та 30 кандидатських дисертацій.