Ви є тут

Оптимізація інвестицій в проекти та програми соціально-економічного розвитку регіону


Номер роботи - M 48 ПОДАНА

Автори:

 


Оптимизация инвестиций в проекты и программы социально-экономического развития региона


Авторы: Байстрюченко Н.А., Мирошниченко Ю.А.


 


 


 


Optimization of investment projects and programs for socio-economic development of the region


Authors: Baystryuchenko N.O., Myroshnychenko J.O.


 

Автори: Байстрюченко Н.О., к.е.н., Мирошниченко Ю.О., к.е.н.

 Представлена Сумським державним університетом

Робота проведена з використанням комплексу методів наукових досліджень: логічного узагальнення, факторного аналізу, графічного та економіко-математичного моделювання, розрахунково-аналітичному методі на основі достатнього статистичного матеріалу.

Наукова та практична новизна дослідження полягає у розробці нової концепції оптимізації інвестицій в програми та проекти соціально-економічного розвитку регіону, яка ґрунтується на ряді авторських теоретико-методичних положень сутність яких полягає у формалізації взаємозалежностей та взаємної обумовленості між елементами системи «основні фонди – власний капітал – позичковий капітал – виробництво продукції – попит – обсяги продаж», а також на основі науково-методичного походу до оцінки та прогнозування прибутковості інвестицій, який враховує економічні процеси макро-, мезо-та макрорівні за фазами довгострокових циклів розвитку.

Результати дослідження можуть використовуватися аналітиками при визначенні оптимального співвідношення власного і позичкового капіталу та забезпечення ефективної реалізації проектів.

 Кількість публікацій: 50, в т.ч. за темою роботи 13 статей