Ви є тут

Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи


Номер роботи - P 3 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Автори: Гачкевич О.Р., Попович В.С., Терлецький Р.Ф., Ясінський А.В., Харченко В.В., Чирков О.Ю., Махненко О.В., Лобода В.В.

Створено нові моделі механіки зв’язаних полів та відповідні їм ефективні методики розрахунку, дослідження і оптимізації механічних, теплових, дифузійних, електромагнітних та радіаційних полів у структурно-неоднорідних конструктивних та функціональних елементах, зокрема багатокомпонентних і шаруватих.

 Робота  містить пріоритетні результати з комплексного врахування особливостей взаємодії розглядуваних зв’язаних полів у матеріальному континуумі, пружно-пластичного характеру деформування, нелінійності електричних, магнітних, теплових і механічних властивостей та термочутливості матеріалів, специфіки наявних силових, теплових, електромагнітних і радіаційних навантажень, в тому числі високоінтенсивних.

Отримано низку фундаментальних закономірностей термомеханічної поведінки елементів (як з матеріалів низької електропровідності чи п’єзоелектричних, так і електропровідних феромагнітних і неферомагнітних) за електромагнітного опромінення різного частотного діапазону та інтенсивних комплексних силового та теплового навантажень. Запропоновано нові підходи, які розширили та узагальнили класи математичних моделей і методів механіки зв’язаний полів та механіки деформівного твердого тіла за комплексних зовнішніх навантажень, які вклю-чають високотемпературний нагрів, електромагнітне та радіаційне опромінення.

Результати циклу використано для опрацювання методик прогнозування й оптимізації параметрів напружено-деформованого стану відповідальних елементів енергетичного обладнання, зокрема, атомних реакторів, барабанів котлів високого тиску, парогенераторів та теплообмінників, оптимізації за різними критеріями технологій обробок з використанням силових, теплових і електромагнітних факторів дії та створення теоретичних основ таких обробок, а також розробки прогресивних технологій зварювання, в тому числі термічного правлення зварних тонкостінних конструкцій.

Кількість публікацій: 173, в т.ч. 12 монографій, 5 розділів монографій, національний нормативний документ, довідниковий посібник, 139 статей (117 – у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 11 патентами. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 742 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 14, та 1980 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 19. За даною тематикою захищено 12 докторських та 14 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 29 листопада 2016 року о 10.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту математики НАН України за адресою: м Київ, Терещенківська, 3.

Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.