Ви є тут

Інноваційні будівельні технології для сталого розвитку агропромислового комплексу


Номер роботи - P 1 ПОДАНА

Представлено ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва й архітектури.

Автори:
1. САВИЦЬКИЙ Микола Васильович – доктор технічних наук, ректор ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва й архітектури";
2. НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович – доктор педагогічних наук, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України;
3. АТАМАНЕНКО Віктор Іванович – керівник інжинірингової компанії ТОВ "ЕТУАЛЬ";
4. МАХІНЬКО Антон Володимирович – доктор технічних наук, начальник відділу ТОВ "ЕТУАЛЬ";
5. МАХІНЬКО Наталія Олександрівна – доктор технічних наук, професор Національного авіаційного університету;
6. КЛИМЕНКО Євгеній Володимирович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Одеської державної академії будівництва та архітектури;
7. СЕМКО Володимир Олександрович – доктор технічних наук, професор Центральноукраїнського національного технічного університету;
8. БАБЕНКО Марина Михайлівна – кандидат технічних наук, керівник центру ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва й архітектури".

Авторами  розроблено і реалізовано методологічні основи створення інноваційних будівельних технологій для ефективного розвитку аграрного сектору. Створено архітектурно-конструктивно-технологічні системи з мінімальними витратами матеріалу при забезпеченні вимог безпеки, функціональності, санітарно-гігієнічних вимог, економічності та екологічності  протягом їх життєвого циклу. 

Вперше розроблена вітчизняна система екологічної сертифікації об’єктів будівництва, що містить критерії та методики оцінки будівель і споруд. Вдосконалено розрахунково-теоретична база для визначення навантажень і впливів на будівельні конструкції АПК, на базі ряду авторських методик та залучення точних імовірнісних методів.  Авторами  розроблена методологія розрахунку конструкцій ємностей зберігання зерна, в рамках якої сформована система наукових методів встановлення параметрів напружено-деформованого стану (НДС) елементів з урахуванням ряду їх конструктивні особливостей.

 В області проєктування конструкцій зі сталевих холодноформованих тонкостінних профілів, вперше розроблено розрахунково-графічний метод для визначення раціонального перерізу конструкцій, що поєднують несучі й огороджувальні функції, та авторський метод нормування необхідного рівня імовірності безвідмовної роботи за критерієм приведеного опору теплопередачі.  

Вперше в Україні і Східній Європі для технології 3D-друку встановлені вимоги і розроблені матеріали, створено метод контролю якості бетону, розроблені конструкції елементів будівель і споруд, проведене моделювання НДС елементів будівель, виконано трансфер технології, а також експериментальне будівництво. Вирішено проблему підвищення ефективності застосування несучих залізобетонних конструкцій АПК в умовах дії агресивних середовищ, шляхом розробки основ прогнозування та регулювання надійності конструкцій з врахуванням кінетики корозії, за рахунок раціонального вибору конструктивно-технологічних параметрів первинного захисту.

Загальна економічна ефективність впровадження результатів роботи складає 4,7 млрд. грн.

Кількість публікацій: 32 монографії, 28 підручників і навчальних посібників, 1025 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів роботи/ h-індекс згідно баз даних складає: Web of Science –42/3, Scopus – 97/6, Google Sсholar – 1871/14. Отримано 22 патенти України на винахід.