Ви є тут

Хірургічне лікування патології грудної аорти


Номер роботи - P 27 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державною установою "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України".

 

Автори: Кравченко І.М., д.м.н., Попов В.В., д.м.н., Захарова В.П., д.м.н., Ємець І.М., д.м.н., Руденко Н.М., д.м.н., Фуркало С.М., д.м.н., Кравченко В.І., к.м.н., Романюк О.М., к.м.н.

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему хірургічного лікування набутої та вродженої патології грудної аорти у пацієнтів різного віку із застосуванням власних оригінальних технологій модифікацій операцій.

 Авторами проведено фундаментальні дослідження аневризмоутворення, визначені етіопатогенетичні фактори та їх зв’язок з морфологічними змінами в стінці аорти, виявлена генетична складова формування аневризм грудної аорти. Розроблені концептуально нові методики хірургії кореня аорти, що покращило виживання пацієнтів та їх клінічний стан, зменшило частоту реоперацій та розширило спектр показів до втручань.

Розроблено протокол обстеження серця плоду з використанням «сегментарного аналізу», що підвищило чутливість та специфічність фетальної ультразвукової діагностики критичних вроджених вад серця та оптимізувало перинатальну тактику ведення.

Вперше в світі розроблено і впроваджено інноваційний підхід до корекції критичних вроджених аномалій грудної аорти в перші години життя новонароджених в субадаптаційному періоді із застосуванням аутологічної пуповинної крові.

Вдосконалено сучасні альтернативні ендоваскулярні методики лікування вроджених та набутих вад грудної аорти, що сприяло покращенню безпосередніх і віддалених результатів втручань та підвищенню якості життя пацієнтів.

Світовий рівень досліджень підтверджено на міжнародних форумах в США, Європі, ПАР, Австралії, Аргентині, Канаді, Туреччині, Росії.

Економічний ефект від впровадження: зменшені витрати на хірургічне лікування хворих за рахунок зменшення терміну перебування у відділенні інтенсивної терапії на доопераційному етапі, застосування у 30-35% випадків кровозберігаючих технологій, зменшення затрат на витратні матеріали в периопераційному періоді, зменшення кількості невідкладних транспортувань  пацієнтів у критичному стані.

 

Кількість публікацій: 4 монографії, 106 статей (5 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 80 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекc = 6. . Отримано 3 патенти України на винахід, 2 деклараційні патенти на винахід. За даною тематикою захищено 2 докторських та 8 кандидатських дисертації.

 

    Громадське обговорення роботи відбулося 25 вересня 2017 року о 10.00 на розширеному засіданні Вченої ради Інституту загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України за адресою: м. Харків, в'їзд Балакірєва, 1.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.