Ви є тут

Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур


Номер роботи - P 18 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом електронної фізики НАН України.

 

Автори: Ажнюк Ю.М., д.ф.-м.н., Гомоннай О.В., д.ф.-м.н., Джаган В.М., к.ф.-м.н., Кучмій С.Я., чл.-к., Носич О.Й., д.ф.-м.н., Строюк О.Л., д.х.н., Тарасов Г.Г., д.ф.-м.н., Юхимчук В.О., д.ф.-м.н.

 

Метою роботи є розв’язання фундаментальних і прикладних проблем фотоніки напівпровідникових і діелектричних наноструктур, зокрема, з’ясування механізму самоіндукованого формування напівпровідникових наноструктур; встановлення механізмів взаємодії між квантовими об’єктами; моделювання та дослідження характеристик гібридних як за складом, так і за характером квантового обмеження наногетероструктур; вивчення динаміки міжфазного переносу носіїв заряду та характеру перебігу вторинних фотохімічних та фотокаталітичних процесів; вивчення впливів зовнішніх факторів на різні типи наноструктур.

Авторами знайдено і вивчено явище гігантської інтердифузії при самоіндукованому епітаксійному формуванні квантових точок (КТ) і хімічному колоїдному синтезі. Показано, що воно стимульоване великими градієнтами пружних полів на межі розділу КТ з підкладкою або оболонкою. Вивчене явище принципово впливає на фізичні властивості КТ. Теоретично та експериментально встановлено особливості ефекту тунелювання електронних збуджень у гібридних наногетероструктурах, сформованих ансамблями різних типів нанооб’єктів – квантових ям, квантових дротів, квантових кілець і КТ. З’ясовано особливості електронних і фононних станів для композитів «діелектрична матриця + ансамбль КТ типу А2В6» та вплив на їх властивості зовнішніх факторів, зокрема опромінення.

Авторами створено основи нового міждисциплінарного напрямку – напівпровідникового нанофотокаталізу та розвинуто технологію формування нанооб’єктів методами колоїдної хімії, що дозволяє забезпечити використання колоїдних КТ для потреб медицини, сонячної енергетики, фотокаталітичного синтезу тощо.

Авторами вперше побудовано моделі й алгоритми для вивчення розсіювання та поглинання терагерцевих хвиль одиничними мікро- та нанострічками та мікродисками з графену.

Пріоритетними в світі є розвинуті в роботі електродинамічні моделі мікро- та нанолазерів, у тому числі з відкритими резонаторами.

 

Кількість публікацій: 9 монографій, 289 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6054 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 45. Отримано 5 патентів України на винахід, 3 деклараційні патенти на винахід, 3 патенти Росії. За даною тематикою захищено 5 докторських та 19 кандидатських дисертації.

 

 

Громадське обговорення роботи відбулося 21 вересня 2017 року о 14.30 на розширеному засіданні Вченої ради Інституту фізики НАН України за адресою: м. Київ, пр. Науки, 46.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.