Ви є тут

Фізичні основи та інноваційні технології ультразвукового оброблення матеріалів


Номер роботи - P 15 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

Автори:
1. МОРДЮК Богдан Миколайович – доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;
2. ЛУГОВСЬКИЙ Олександр Федорович – доктор технічних наук, в.о. завідувача кафедри Механіко-машинобудівного інституту НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського";
3. ВОЛОШКО Світлана Михайлівна –доктор фізико-математичних наук, в.о. завідувача кафедри Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського";
4. КЛОЧКОВ Ілля Миколайович – кандидат технічних наук, учений секретар Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;
5. СОЛОВЕЙ Сергій Олександрович – кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;
6. ЛИННИК Георгій Олегович – кандидат технічних наук, заступник начальника департаменту колій і споруд АТ "Укрзалізниця";
7. ПОДОБНИЙ Олександр Віталійович – заступник директора, головний інженер ДП "Запорізьке машинобудівне КБ "Прогрес" імені академіка О.Г. Івченка";
8. ПРОКОПЕНКО Георгій Іванович – доктор технічних наук (посмертно).

Робота містить результати теоретичних та експериментальних досліджень процесів, що відбуваються в металевих матеріалах та рідинному середовищі під впливом потужного ультразвуку. Авторами створено фізичне підґрунтя, технологічні засади та комплекс ультразвукового технологічного обладнання для ударної обробки поверхонь виробів  машинобудування та зварних конструкцій, ультразвукового зварювання пластмас, ультразвукової кавітаційної обробки рідин, диспергування рідин тощо.

Сформовано базові концептуальні засади збільшення ресурсу нових виробів з тривалою  експлуатацією, зварних конструкцій і споруд модифікуванням їхньої поверхні ультразвуковим ударним обробленням. Запропоновано інструментальні методи встановлення ефективних технологічних параметрів і контролю якості оброблення.

Запропоновано та впроваджено технології ультразвукового безреаґентного знезараження рідин, ультразвукового дрібнодисперсного розпилення рідин у складі мехатронних систем зрошування та штучного мікроклімату, ультразвукового розпилення розплавлених металів з метою отримання металевих нанопорошків, ультразвукового кавітаційного фільтрування рідин, отримання стійких емульсій за рахунок кавітаційного перемішування на молекулярному рівні, ультразвукового кавітаційного екстраґування тощо. Широкого застосування отримали розроблені зразки технологічного обладнання для ультразвукового зварювання пластмас.

Масштаб досліджень, проведених впродовж багаторічної діяльності авторів роботи, охоплює практично всі випадки застосування потужного ультразвуку в промисловості, вагоно- та авіабудуванні, медицині та побуті, сприяє розвитку "екологічно сумісних" технологій і техніки.

Окремі розробки авторів не мають аналогів або знаходяться на рівні кращих світових аналогів.

Економічний ефект від впровадження становить  понад 225 млн. грн.

Громадське обговорення роботи відбулося 17 вересня 2021  року  на засіданні Вченої ради  Центральноукраїнського національного  технічного університету. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Кількість публікацій: 11 монографій, 2 нормативні документи, 389 статей (63 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1199/18, Scopus – 1534/21, Google Scholar – 3014/27. Отримано 16 патентів України на винахід, 2 патенти США, патент Канади, патент РФ, патент Японії.