Ви є тут

Цикл наукових праць "Процеси фотогенерації та перенесення носіїв заряду в тонкоплівкових структурах органічних напівпровідників"


Номер роботи - M 60 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "ПРОЦЕССЫ ФОТОГЕНЕРАЦИИ И ПЕРЕНОСА НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУРАХ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ"


Автор:Луцик П.Н.


  А series of the works "THE PROCESSES OF PHOTOGENERATION AND TRANSPORT OF CHARGE CARRIERS IN THIN FILM STRUCTURES OF ORGANIC SEMICONDUCTORS”


Author:Lutsyk P.M.


Автор: Луцик П.М., к.ф.-м.н.

 Представлений  Інститутом  фізики НАН України

 Цикл наукових праць складається з 15 наукових статей,  24 тез доповідей.

Дослідження процесів фотогенерації і перенесення носіїв заряду в тонкоплівкових структурах органічних напівпровідників проводились з метою пошуку способів підвищення фоточутливості, встановлення зв'язку між енергетичною структурою та параметрами для досліджуваних структур, а також отриманні нових моделей органічних опто-електронних перемикачів.

Запропоновано нові підходи в описі енергетичних схем електронних збуджених станів в досліджуваних плівках. Показано, що анізотипні (p-n) та ізотипні (p-p+) органічні тонкоплівкові гетероструктури описуються моделями для неорганічних напівпровідників, які якісно характеризують концентрацію поверхневих станів на границі розділу гетероструктур. Визначено способи підвищення фоточутливості та рухливості носіїв заряду для досліджуваних систем. Створено нові моделі органічних опто-електронних перемикачів на основі польових транзисторів, які дозволяють керувати транспортом носіїв заряду за допомогою імпульсів світла. Експериментально показана ефективність фотоперемикання та запропоновано механізми, що пояснюють фізичні властивості таких пристроїв.

Результати циклу мають важливе значення для практичних розробок в області органічної електроніки та фотоелектроніки.

 Кількість публікацій: 52, в т.ч. за темою роботи  15 статей (12  у зарубіжних журналах), 24 тези доповідей, сумарна кількість посилань на публікації автора 41 (згідно бази даних SCOPUS ), h-індекс= 4.