Ви є тут

Цикл наукових праць "Полімеризація плівок фулеритів при легуванні металами та опроміненні"


Номер роботи - M 82 ПОДАНА

Автор: Павленко О.Л., к.ф.-м.н.

Метою циклу є встановлення механізмів полімеризації і структури полімеризованих фаз у плівках фулеритів С60 шляхом їх легування атомами металів, які належать до d- і p-елементів, а також визначення впливу опромінення електронами та іонами різних металів у діапазоні енергій значних ядерних втрат на процеси полімеризації і аморфізації структури плівок конденсованих фулеренів.

 Теоретично показано можливість формування комплексів фулеренів з атомами Fe, Ti, Cu, Sn, C та полімерних комплексів з Тi, Sn, C за рахунок переносу зарядів від атомів металів до фулеренів. Легування фулеритів С60 нелужними металами, які належать до р-елементів (Sn, In) сприяє формуванню димерів фулеренів, полімерних ланцюгів, тетрагональних та орторомбічних площин.

 При високоенергетичному опромінення плівок фулеритів С60 електронами та іонами Fe+, Ti+ полімеризація структури виникає як результат радіаційних пошкоджень молекул з подальшим утворенням їх комплексів з міжвузловими атомами вуглецю. При більших дозах поглинання електронного опромінення і флюенсі іонів переважаючою стає аморфізація структури фулеритів.

 Отримано низку фундаментальних результатів щодо взаємодії молекул фулеренів з високоенергетичним опроміненням та допованими атомами металів. Запропоновано нові підходи до встановлення механізмів взаємодії молекул фулеренів з атомами металів.

 Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач полімеризації фулеритів при опроміненні та легуванні металами заліза, титану, міді, олова.

Кількість публікацій: 19, в т.ч. 12 статей (2 - у зарубіжних журналах), 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 1 (згідно баз даних Scopus), h-індекс =1.