Ви є тут

Цикл наукових праць «Нанодисперсні та наноструктуровані люмінесцентні матеріали багатоцільового застосування»


Номер роботи - M 5 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Цикл научных работ «Нанодисперсные и наноструктурированные люминесцентные материалы  многоцелевого применения»Авторы:Гуральчук Г.Я., Ганина И.И., Ермолаева Ю.В., Косинова А.В. Cycleofthescientificwork«Nanodispersedandnanostructuredluminescencematerialsfor multipurpose application»Аuthors:GuralchukG.Ya., GaninaI.I., YermolayevaYu.V., KosinovaA.V.


 

Автори: Гуральчук Г.Я., к.ф.-м.н., Ганіна І.І., к.т.н., Єрмолаєва Ю.В., Косінова А.В.

 

Представлений Інститутом монокристалів НАН України

 

Авторами розроблено основи технологій створення нових нанодисперсних та наноструктурованих люмінесцентних матеріалів (молекулярні нанокластери, неорганічні нанокристали та об'ємні структуровані матеріали на їх основі, кристали KDPз інкорпорованими нанокристалами та органічними молекулами).

Отримано низку фундаментальних результатів досліджень особливостей створення нанодисперсних та наноструктурованих  матеріалів різної будови та хімічного складу (молекулярні нанокластери, неорганічні нанокристали та композиційні матеріали), їх структури, фазового складу, оптичних люмінесцентних властивостей, приклади практичного застосування. Використання комплексу нових підходів до створення обраних систем дозволило отримати наноматеріали з контрольованим набором морфологічних та структурних параметрів та необхідними функціональними властивостями.

Результати циклу мають практичне значення для створення нових ефективних матеріалів та пристроїв у фотоніці, оптоелектроніці, а також у медицині для люмінесцентної візуалізації біологічних об’єктів.

 

Кількість публікацій: 30  наукових публікаціій ,в т.ч. 2 глави монографії,   28 статей  в реферованих журналах, 3 патенти.   Загальний індекс цитування робіт (згідно бази даних Scopus) складає  23 .