Ви є тут

2011, Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Цикл наукових праць "Моделювання та методи аналізу напруженого стану неоднорідних тіл з дефектами структури" (Кількість коментарів: 6)
M2 Розробка та вдосконалення способів прогнозу та запобігання газодинамічним явищам при розробці вугільних пластів (Кількість коментарів: 10)
M3 Математичне моделювання динаміки та аеродинаміки вертикально-осьових вітроенергетичних установок (Кількість коментарів: 12)
M6 Цикл наукових праць "Моделі і методи оцінки ресурсу елементів металоконструкцій з воднево-механічними тріщинами" (Кількість коментарів: 13)
M7 Цикл наукових праць " R-функції в математичному моделюванні геометричних об’єктів та фізичних полів" (Кількість коментарів: 8)
M8 Цикл наукових праць "Магнітогальмівне випромінювання та фотонародження електрон-позитронної пари в сильному магнітному полі" (Кількість коментарів: 0)
M40 Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж (Кількість коментарів: 16)
M43 Цикл наукових праць "Малоенергоємні іонно-плазмові процеси формування мікро- та наноструктур" (Кількість коментарів: 13)
M45 Цикл наукових праць "Квантово-статистичний опис властивостей неперехідних металів з поверхнею поділу" (Кількість коментарів: 12)
M51 ДДШ – новий допплерівсько-поляриметричний метод для дистанційного зондування опадів (Кількість коментарів: 1)
M52 Реінженерія програмного забезпечення авіаційних тренажерів (Кількість коментарів: 0)
M64 Розробка нанокомпозиційних градієнтних покриттів триботехнічного призначення (Кількість коментарів: 15)
M66 Оцінка технічного стану та енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу (Кількість коментарів: 23)
M68 Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів (Кількість коментарів: 18)
M69 Розрахунок на міцність та довговічність композитних пластинчастих елементів конструкцій складної форми з тріщинами (Кількість коментарів: 5)
M71 Метод автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації (Кількість коментарів: 0)
M79 Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів (Кількість коментарів: 0)
M84 Методи та пристрої відмовостійкого багаторозрядного перетворення форми інформації в системах числення з ваговою надлишковістю (Кількість коментарів: 0)
M90 Розвиток теорії твердіння та технології розливання сталі на машинах безперервного лиття заготовок (Кількість коментарів: 19)
M92 Цикл наукових праць "Створення матеріалів з новими властивостями шляхом формування твердих розчинів Bi-Sb та штучних клатратних систем С60-Bi (Кількість коментарів: 7)
M93 Комп’ютернi системи стеганографiчної обробки i захисту iнформацiї у цифровому звуковому мовленнi (Кількість коментарів: 0)
M96 Теоретичне узагальнення та розробка методології управління перспективними космічними апаратами дистанційного зондування землі (Кількість коментарів: 8)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M20 Цикл наукових праць "Роль гiдротехнiчних споруд в процесах самоочищення в прибережнiй зонi Чорного моря" (Кількість коментарів: 18)
M46 Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення (Кількість коментарів: 9)
M49 Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів (Кількість коментарів: 0)
M59 Екологічно безпечне збереження твердих побутових відходів із використанням природних сорбентів (Кількість коментарів: 0)
M62 Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області) (Кількість коментарів: 17)
M72 Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся (Кількість коментарів: 24)
M73 Зниження витрати палива та забруднення навколишнього середовища вантажними автомобілями шляхом розширеного використання дизелів (Кількість коментарів: 1)
M75 Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок (Кількість коментарів: 25)
M76 Особливості росту і розвитку інтродукованих видів дерев’янистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Києва (Кількість коментарів: 0)
M83 Промислові агломерації України: суспільно-географічне дослідження господарської ефективності формування та розвитку (Кількість коментарів: 21)
M85 Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань (Кількість коментарів: 17)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M4 Цикл наукових праць "Керування спрямованістю та селективністю перетворень поліфункціональних органічних сполук за допомогою сучасних методів активації" (Кількість коментарів: 18)
M5 Цикл наукових праць «Нанодисперсні та наноструктуровані люмінесцентні матеріали багатоцільового застосування» (Кількість коментарів: 13)
M9 "Функціональні гібридні органо-неорганічні наносистеми на основі уретанових олігомерів та металсилікатів для smart наноматеріалів" (Кількість коментарів: 0)
M10 Цикл наукових праць "Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних грунтів України" (Кількість коментарів: 1)
M11 Цикл наукових праць “Роль фосфоліпаз с та d клітин рослин в реалізації біологічної дії цитокінів та абсцизової кислоти” (Кількість коментарів: 12)
M12 Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії з застосуванням генно-інженерних підходів (Кількість коментарів: 1)
M13 Цикл наукових праць "Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів" (Кількість коментарів: 23)
M14 Цикл наукових праць "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях" (Кількість коментарів: 10)
M15 Цикл наукових праць "Похідні планарних гетероциклічних систем як перспективні противірусні агенти широкого спектру дії та індуктори інтерферону" (Кількість коментарів: 2)
M16 Цикл наукових праць "Отримання фармацевтично-цінних білків в рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів" (Кількість коментарів: 0)
M17 Цикл наукових праць "Властивості та модуляція хлорних каналів у нейронах головного мозку" (Кількість коментарів: 4)
M18 Біологічні особливості культивування лікарських грибів роду Ganoderma Karst. та їх застосування в лікувально-профілактичних цілях (Кількість коментарів: 8)
M19 Підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин на основі фізіолого-генетичних та агрохімічних заходів (Кількість коментарів: 5)
M25 Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій (Кількість коментарів: 15)
M26 Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози (Кількість коментарів: 0)
M27 Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження (Кількість коментарів: 0)
M28 Генетична гетерогенність та оптимізація лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки в дітей (Кількість коментарів: 13)
M29 Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі (Кількість коментарів: 12)
M30 Гігієнічна оцінка біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла (Кількість коментарів: 11)
M44 Цикл наукових праць "Синтез та властивості перспективних біологічно активних субстанцій – нітрогеновмісних естерів тіосульфокислот" (Кількість коментарів: 1)
M48 Розробка та застосування технологій in vitro для розмноження і збереження біологічного різноманіття (Кількість коментарів: 6)
M60 Цикл наукових праць "Як Doratomyces stemonitis метаболізує бензоксазолінони (БОА), його похідні та продукти детоксифікації" (Кількість коментарів: 0)
M70 Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (ІІ), цинку, ніколу (ІІ) та кадмію (Кількість коментарів: 4)
M82 Цикл наукових праць "Структурно-функціональні адаптивні стратегії видів роду Magnolia l. при інтродукції у Лісостепу та Поліссі України” (Кількість коментарів: 0)
M89 Розробка методів отримання та культивування мезенхімальних та ембріональних стовбурових клітин різних видів тварин з метою застосування їх у ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 4)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M21 Рентні відносини в системі водного господарства України: теорія і практика (Кількість коментарів: 0)
M22 Монографія "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу" (Кількість коментарів: 16)
M23 Еліта слобідської України (Кількість коментарів: 9)
M24 Доступність правосуддя та гарантії його реалізації (Кількість коментарів: 0)
M33 Система сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення (Кількість коментарів: 12)
M38 Цикл наукових праць "Способи захисту суб’єктивних цивільних прав" (Кількість коментарів: 0)
M39 Цикл наукових праць "Актуальні проблеми інноваційного права в Україні" (Кількість коментарів: 16)
M42 Організаційно-економічний механізм інвестування АПК (Кількість коментарів: 0)
M47 Цикл наукових праць “Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація” (Кількість коментарів: 39)
M57 Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 2)
M61 Цикл наукових праць "Проблеми юрисдикції Суду Європейського Союзу" (Кількість коментарів: 0)
M67 Цикл праць „ Теоретико-методичні основи реабілітаційної роботи з соціально дезадаптованими підлітками ” (Кількість коментарів: 0)
M74 Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання (Кількість коментарів: 19)
M80 Цикл наукових праць " Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства" (Кількість коментарів: 10)
M81 Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика (Кількість коментарів: 0)
M86 Кругообіг капіталу та його вартісне вимірювання в бухгалтерському обліку (Кількість коментарів: 0)
M87 Цикл наукових праць "Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики" (Кількість коментарів: 31)
M97 Історична довідка про військово-терористичну діяльність ОУН - УПА (Кількість коментарів: 32)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M31 Ефективність сучасної системи удобрення за максимального залучення побічної продукції і ощадливого використання промислових агрохімікатів у польовій сівозміні Лісостепу (Кількість коментарів: 5)
M32 Застосування маркерних ознак, генів самофертильності та насичуючих схрещувань в селекції люцерни (Кількість коментарів: 0)
M34 Розробка технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини (Кількість коментарів: 2)
M35 Екологічно чиста технологія збільшення урожайності соняшника на чорноземах звичайних (Кількість коментарів: 7)
M36 Розробка технології ідентифікації та реєстрації ліній, сортів, гібридів сорго (Кількість коментарів: 0)
M37 Застосування ембріогенетичних засобів збереження і використання біорізноманіття в тваринництві України (Кількість коментарів: 17)
M50 Енергоощадна система управління виробництвом у промисловому пташнику (Кількість коментарів: 0)
M53 Вплив обробки плівкоутворювальною композицією на якість і зберігання тепличних томатів (Кількість коментарів: 0)
M54 Розробка новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь (Кількість коментарів: 3)
M55 Технологія молочно-білкових фаршів з водоростевими добавками (Кількість коментарів: 0)
M56 Розробка і дослідження нового бетонозмішувального обладнання (Кількість коментарів: 1)
M58 Розробка теорії, методів розрахунку і технології створення гумотросових канатів шахтних підйомних установок нового покоління (Кількість коментарів: 13)
M63 Розвиток азотної промисловості України в ХХ столітті – історичний шлях плідної взаємодії науки і виробництва (Кількість коментарів: 9)
M65 Синтез окислювальних барвників на текстильних матеріалах (Кількість коментарів: 25)
M77 Історія становлення та розвитку наукових основ автоматизації технологічних процесів у птахівництві (Кількість коментарів: 0)
M78 Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування змішаних інвазій однокопитних тварин в УКраїні (Кількість коментарів: 138)
M88 Підвищення надійності та ефективності використання будівельної техніки (Кількість коментарів: 0)
M91 Вплив комплексних сполук міді на клінічний стан, резистентність та метаболічний статус курчат-бройлерів (Кількість коментарів: 0)
M94 Діагностика і методи патогенетичної терапії собак породи німецька вівчарка за гострого і хронічного перебігу ниркової недостатності (Кількість коментарів: 30)
M95 Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксира (Кількість коментарів: 14)